Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt

Data ogłoszenia:2008-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 22

L 301/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt (2008/849/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dalszy rozwój międzynarodowych norm dotyczących identyfikacji i identyfikowalności zwierząt. Stąd właściwe jest przekazanie przez Wspólnotę wkładu finansowego na konferencję OIE.

(5)

Na mocy decyzji 90/424/EWG Wspólnota może podej­ mować środki techniczne i naukowe potrzebne do opra­ cowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju kształcenia i szkolenia w dziedzinie weterynarii, lub pomagać państwom człon­ kowskim albo organizacjom międzynarodowym w ich podejmowaniu. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jest orga­ nizacją międzyrządową działającą na rzecz poprawy zdrowia zwierząt na całym świecie i odpowiedzialną za ustalanie norm w międzynarodowym handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi. Obecnie OIE opracowuje wytyczne dotyczące identyfikacji i identyfikowalności zwierząt. Po przyjęciu wytyczne te staną się międzynaro­ dową normą referencyjną zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS). Będą one podstawą wszelkiego ustawodawstwa w tej dziedzinie wdrażanego przez kraje członkowskie OIE, w tym państwa członkowskie UE. Dlatego będą one miały istotny bezpośredni wpływ na rozwój wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie weterynarii. Zważywszy na znaczenie handlu zwierzę­ tami i produktami zwierzęcymi, ważne jest dla UE, aby przyszłe normy OIE były jak najbardziej zgodne z obecnym i przyszłym prawodawstwem wspólnotowym. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) opisuje iden­ tyfikowalność jako jeden z głównych filarów nowej stra­ tegii w zakresie zdrowia zwierząt. W związku z tym należy aktywnie promować normy wspólnotowe na szczeblu międzynarodowym. OIE planuje zorganizowanie konferencji na temat identy­ fikacji i identyfikowalności zwierząt, mającej na celu wspieranie wdrażania na świecie międzynarodowych norm dotyczących identyfikacji i identyfikowalności zwierząt. Konferencja będzie miała znaczący wpływ na

OIE posiada w tym obszarze faktyczny monopol, o którym mowa w art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto­ sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2); nie jest zatem wymagane zaproszenie do składania wniosków. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na sfinansowanie konferencji OIE na temat identyfikacji i identyfikowalności zwierząt, która zostanie zorganizowana przez OIE w 2009 r., w wysokości 150 000 EUR, przy współ­ finansowaniu Wspólnoty nieprzekraczającym 33 % łącznych kwalifikowanych kosztów. Artykuł 2 Wkład finansowy, o którym mowa w art. 1, finansowany jest z pozycji 17 04 02 01 budżetu Wspólnot Europejskich na 2009 r. Umowa w sprawie przyznania dotacji, dotycząca wkładów finansowych, o których mowa w art. 1, zostanie zawarta z OIE bez zaproszenia do składania wniosków, gdyż OIE jest międzyrządową organizacją działającą na rzecz poprawy zdrowia zwierząt na całym świecie, posiadającą faktyczny monopol w tej dziedzinie.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 40 z 200812.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L301 - 38 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

 • Dz. U. L301 - 33 z 200812.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L301 - 23 z 200812.11.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5925) (1)

 • Dz. U. L301 - 14 z 200812.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 14/07 (ex NN 15/07) udzielonej przez Włochy na rzecz NGP/SIMPE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3528) (1)

 • Dz. U. L301 - 13 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L301 - 12 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L301 - 11 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L301 - 8 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1075/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L301 - 5 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L301 - 3 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bœuf de Bazas (ChOG), Kainuun rönttönen (ChOG))

 • Dz. U. L301 - 1 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.