Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 23

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5925) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 23

Strona 1 z 8
12.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/23

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5925)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/850/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskania przez krajowe organy regulacyjne zezwolenia Komisji na nałożenie obowiązków objętych zakresem przepisów art. 8 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2002/19/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połą­ czeń (2), co stanowi odrębną procedurę.

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej krajowe organy regulacyjne mają obowiązek przyczyniać się do rozwoju rynku wewnętrz­ nego poprzez opartą na zasadach przejrzystości wzajemną współpracę oraz współpracę z Komisją celem zapewnienia rozwoju spójnych praktyk regulacyjnych oraz jednolitego stosowania dyrektyw tworzących te ramy.

(5)

Na wniosek krajowych organów regulacyjnych Komisja zapewni im możliwość omówienia wszelkich projektów środków przed oficjalną notyfikacją takich środków zgodnie z art. 7 dyrektywy 2002/21/WE i art. 8 ust. 3 dyrektywy 2002/19/WE. Jeśli zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 2002/21/WE Komisja przekazała krajowemu organowi regulacyjnemu informację, że w jej opinii projekt środka stanowiłby przeszkodę w funkcjonowaniu jednolitego rynku, lub w przypadku gdy ma poważne wątpliwości dotyczące zgodności takiego środka z prawem wspólnotowym, dany krajowy organ regulacyjny powinien mieć w odpowiednim czasie możliwość wypowiedzenia się na temat kwestii zgłoszo­ nych przez Komisję.

Dyrektywa 2002/21/WE ustanawia pewne wiążące terminy na rozważenie notyfikacji zgodnie z art. 7.

(2)

W celu zapewnienia, że decyzje podejmowane na poziomie krajowym nie mają negatywnego wpływu na jednolity rynek ani na cele określone w ramach regula­ cyjnych, krajowe organy regulacyjne muszą powiadomić Komisję oraz inne organy regulacyjne o projekcie środków przewidzianych w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE.

(6)

W celu zapewnienia skuteczności współpracy i mechanizmu konsultacji ustanowionego w art. 7 dyre­ ktywy 2002/21/WE, a także zagwarantowania pewności prawnej, w zaleceniu Komisji 2003/561/WE z dnia

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

(2) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7.

L 301/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2008

23 lipca 2003 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1) określono wyraźne zasady dotyczące głównych aspektów proceduralnych notyfikacji przekazywanych zgodnie z art. 7. Zalecenie 2003/561/WE należy zastąpić niniejszym zaleceniem w celu dalszego uproszczenia i usprawnienia procedury notyfikacyjnej.

(13) (7)

produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2), taki projekt środka powinien być notyfikowany zgodnie z art. 7 dyrektywy 2002/21/WE za pomocą skróconego formularza notyfi­ kacyjnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 40 z 200812.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L301 - 38 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

 • Dz. U. L301 - 33 z 200812.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L301 - 22 z 200812.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt

 • Dz. U. L301 - 14 z 200812.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 14/07 (ex NN 15/07) udzielonej przez Włochy na rzecz NGP/SIMPE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3528) (1)

 • Dz. U. L301 - 13 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L301 - 12 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L301 - 11 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L301 - 8 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1075/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L301 - 5 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L301 - 3 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bœuf de Bazas (ChOG), Kainuun rönttönen (ChOG))

 • Dz. U. L301 - 1 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.