Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 33 - Strona 5

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

Data ogłoszenia:2008-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 33 - Strona 5

Strona 5 z 6

Artykuł 12 Przekazywanie osób ujętych i przetrzymywanych w celu wykonania jurysdykcji przez organy sądowe 1. Osoby, które popełniły akty piractwa lub rozboju na wodach terytorialnych Somalii lub są podejrzane o popełnienie takich aktów, jak również mienie wykorzystane do popełnienia tych aktów, zostają przekazane właściwym organom somalijskim organom chyba że – na mocy porozu­ mienia z Somalią o którym mowa w motywie 11 – państwo członkowskie lub państwo trzecie wyraża wolę przekazania tych osób lub tego mienia swoim organom sądowym, zwła­ szcza ze względu na obywatelstwo ofiar, obywatelstwo sprawców lub banderę zaatakowanego statku. Na podstawie akceptacji przez Somalię wykonywania jurysdykcji przez państwa członkowskie lub państwa trzecie, z jednej strony, oraz na podstawie art. 105 konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, z drugiej strony, osoby, które popełniły lub są podejrzane o popełnienie aktów piractwa lub rozboju, ujęte i przetrzymywane w celu ścigania na drodze sądowej na wodach terytorialnych Somalii lub na pełnym morzu, a także przedmioty, które służyły do ich popełnienia, są przekazywane: — właściwym organom państw członkowskich lub państw trzecich uczestniczących w operacji, pod których banderą pływa statek, który dokonał ujęcia, lub — jeśli to państwo nie może lub nie chce wykonywać swej jurysdykcji - państwu członkowskiemu lub jakiemukolwiek państwu trzeciemu, które życzy sobie wykonywać jurys­ dykcję w odniesieniu do wyżej wymienionych osób lub przedmiotów. 2. Żadna z osób wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej nie może zostać przekazana państwu trzeciemu, jeśli warunki tego przekazania nie zostały uzgodnione z tym państwem trzecim w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa międzynaro­ dowego, w szczególności międzynarodowego prawa praw czło­ wieka, w celu zapewnienia w szczególności, że nikt nie zostanie poddany karze śmierci, torturom lub jakiemukolwiek innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Artykuł 13 Stosunki z państwami, pod których banderą pływają statki objęte ochroną Warunki określające obecność jednostek należących do Atalanty na pokładzie statków handlowych, w szczególności statków wyczarterowanych przez WFP, w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje związane z właściwym przebiegiem operacji, uzgadniane są z państwem bandery tych statków. Artykuł 14 Uzgodnienia finansowe 1. Mechanizm Athena operacji wojskowej UE. zarządza kosztami wspólnymi

2. Finansowa kwota odniesienia dla wspólnych kosztów operacji wojskowej UE wynosi 8,3 mln EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 33 ust. 3 decyzji ustana­ wiającej mechanizm Athena, wynosi 30 %.

12.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/37

Artykuł 15 Udostępnianie informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim 1. SG/WP zostaje upoważniony do udostępniania Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim zwią­ zanym z niniejszym wspólnym działaniem informacji niejaw­ nych UE i dokumentów sporządzonych do celów operacji wojskowej UE opatrzonych klauzulą tajności o poziomie nie wyższym niż stosowny dla każdego z odbiorców oraz zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa (1). 2. SG/WP zostaje upoważniony do udostępniania Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych i innym stronom trzecim zwią­ zanym z niniejszym wspólnym działaniem dokumentów jawnych UE odnoszących się do obrad Rady dotyczących operacji, które chronione są zobowiązaniem do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 regula­ minu wewnętrznego Rady (2). Artykuł 16 Wejście w życie i zakończenie 1. Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. 2. Wspólne działanie 2008/749/WPZiB zostaje uchylone z dniem rozwiązania komórki koordynującej ustanowionej na mocy tego wspólnego działania. Rozwiązanie komórki koordy­ nującej następuje w dniu rozpoczęcia operacji, o której mowa w art. 6 powyżej niniejszego wspólnego działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 33 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 40 z 200812.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L301 - 38 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

 • Dz. U. L301 - 23 z 200812.11.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5925) (1)

 • Dz. U. L301 - 22 z 200812.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt

 • Dz. U. L301 - 14 z 200812.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 14/07 (ex NN 15/07) udzielonej przez Włochy na rzecz NGP/SIMPE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3528) (1)

 • Dz. U. L301 - 13 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L301 - 12 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L301 - 11 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L301 - 8 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1075/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L301 - 5 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L301 - 3 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bœuf de Bazas (ChOG), Kainuun rönttönen (ChOG))

 • Dz. U. L301 - 1 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.