Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 11

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5737)

Data ogłoszenia:2008-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 11

Strona 1 z 4
18.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/11

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5737) (2008/867/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kolejnym instrumentem jest europejska strategia zatrud­ nienia, która zmierza m.in. do wzmocnienia integracji społecznej, zwalczania ubóstwa, zapobiegania wyklu­ czeniu z rynku pracy oraz wspierania integracji zawo­ dowej osób w niekorzystnej sytuacji (3).

Poszanowanie godności ludzkiej jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, a do celów Unii należy promowanie pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji oraz propagowanie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej. Zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. h) Traktatu, rolą Wspólnoty jest m.in. wspie­ ranie i uzupełnianie działań państw członkowskich w zakresie integracji osób wyłączonych z rynku pracy. Artykuł 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków. Zalecenie Rady 92/441/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących wystarcza­ jących środków i pomocy społecznej w ramach systemów ochrony socjalnej (1) jest nadal instrumentem odniesienia na potrzeby polityki Wspólnoty w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego; treść zalecenia pozo­ staje w pełni aktualna, choć konieczne są dalsze działania w celu jego pełnego wprowadzenia w życie. Od 1992 r. pojawiły się nowe instrumenty polityczne. Jednym z nich jest otwarta metoda koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej i integracji społecznej, której cele obejmują aktywną integrację społeczną wszystkich osób w drodze promowania uczestnictwa w rynku pracy oraz zwalczania ubóstwa i wykluczenia wśród najbardziej zmarginalizowanych osób i grup (2).

(4)

(2)

Skala występowania ubóstwa i bezrobocia, a także coraz większa złożoność i wieloaspektowość problemów doświadczanych przez niektóre osoby i grupy, wymagają kompleksowej i zintegrowanej polityki (4). W ramach modernizacji systemów ochrony socjalnej odpowiednie wsparcie dochodu musi iść w parze z dostępem do rynku pracy i do wysokiej jakości usług w ramach skon­ solidowanej strategii integracji społecznej (5). Strategia ta uzupełnia się całkowicie z modelem elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), natomiast skierowana jest do osób wykluczonych z rynku pracy. Przyczynia się ona do realizacji strategii lizbońskiej, ułat­ wiając aktywizację i mobilność pracowników, a także stanowi istotny element społecznego wymiaru strategii UE w sprawie zrównoważonego rozwoju (6).

(3)

(1) Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 46. (2) Komunikat COM(2005) 706 – Pracując razem, pracując lepiej: Nowe ramy otwartej koordynacji polityk ochrony socjalnej i integracji społecznej w Unii Europejskiej.

(3) Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2008 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich; dokument Rady 10614/2/082008 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (4) Komunikaty: COM(2007) 620 – Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej integracji osób najbardziej oddalo­ nych od rynku pracy oraz COM(2005) 33 w sprawie Agendy Społecznej. (5) Komunikat COM(2006) 44 w sprawie konsultacji dotyczących działań na szczeblu UE, mających na celu aktywną integrację osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. (6) Komunikat COM(2007) 620, konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniu 14 grudnia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 307 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 22 z 200818.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (  Dz.U. L 273 z 17.10.2007)

 • Dz. U. L307 - 21 z 200818.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 807/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniającego załączniki I–III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 118 z 27.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 32, s. 135)

 • Dz. U. L307 - 16 z 200818.11.2008

  Umowa między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L307 - 15 z 200818.11.2008

  Decyzja Rady 2008/868/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dz. U. L307 - 9 z 200818.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732) (1)

 • Dz. U. L307 - 7 z 200818.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia chloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6587) (1)

 • Dz. U. L307 - 4 z 200818.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. dotycząca projektu dekretu Republiki Czeskiej ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3963) (1)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200818.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L307 - 1 z 200818.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L307 - 0 z 200818.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.