Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r.

Data ogłoszenia:2008-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 33

19.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/33

DECYZJA RADY z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. (2008/871/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Protokół SEA powinien zostać zatwierdzony przez Wspólnotę,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. („Protokół SEA”). 2. Tekst Protokołu SEA jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia doku­ mentu zatwierdzającego Protokół SEA na ręce Sekretarza Gene­ ralnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, działającego jako depozytariusz, zgodnie z art. 22 tego protokołu. 2. Wyznaczona osoba lub osoby składają jednocześnie do depozytu deklarację dotyczącą kompetencji, określoną w załączniku do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 23 ust. 5 Protokołu SEA.

W dniu 21 maja 2003 r., w czasie piątej konferencji ministerialnej „Środowisko dla Europy”, która odbyła się w Kijowie na Ukrainie w dniach 21–23 maja 2003 r., Komisja podpisała w imieniu Wspólnoty Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środo­ wisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporzą­ dzonej w Espoo w 1991 r. („Protokół SEA”). Protokół SEA pomaga chronić środowisko naturalne, ustanawiając ramy oceny ewentualnych skutków dla środowiska naturalnego, w tym zdrowia, wynikających z realizacji planów i programów oraz dokładając starań dla zapewnienia, aby kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, w tym zdrowiem, były uwzględniane i włączane, w odpowiednim zakresie, w przygotowywanie wniosków dotyczących polityki i prawodawstwa. Wspólnota i państwa członkowskie powinny podjąć kroki niezbędne do umożliwienia złożenia, w miarę możliwości jednoczesnego, dokumentów ratyfikacyjnych, zatwierdzających lub przyjmujących.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 20 października 2008 r. W imieniu Rady

J.-L. BORLOO

(3)

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 8 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 308/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2008

ZAŁĄCZNIK Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodnie z art. 23 ust. 5 Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. Wspólnota Europejska oświadcza, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w szczególności z jego art. 175 ust. 1, posiada kompetencje do zawierania porozumień międzynarodowych oraz realizowania wynikających z nich zobowiązań, które służą osiągnięciu następujących celów: — zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, — ochrony zdrowia ludzkiego, — rozsądnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, — promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub świato­ wych problemów środowiska naturalnego. Ponadto Wspólnota Europejska oświadcza, że przyjęła już instrumenty prawne, w tym dyrektywę 2001/42/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, wiążące jej państwa członkowskie, obejmujące kwestie regulowane niniejszym protokołem, oraz że będzie przedkładać i aktualizować, w zależności od potrzeb, wykaz tych instrumentów prawnych depozytariuszowi zgodnie z art. 23 ust. 5 protokołu. Wspólnota Europejska jest odpowiedzialna za wykonywanie tych zobowiązań wynikających z protokołu, które są objęte obowiązującym prawem wspólnotowym. Wykonywanie kompetencji Wspólnoty podlega ze swej natury stałemu rozwojowi.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 308 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 52 z 200819.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/873/WPZiB z dnia 18 listopada 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L308 - 51 z 200819.11.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie porozumienia między Wspólnotą Europejską a rządem Kuby w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV:6 GATT

 • Dz. U. L308 - 50 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L308 - 35 z 200819.11.2008

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

 • Dz. U. L308 - 29 z 200819.11.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 27 z 200819.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 25 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2008 z dnia 18 lipostada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L308 - 17 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L308 - 15 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji (1)

 • Dz. U. L308 - 13 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L308 - 11 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 9 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L308 - 7 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 3 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 1 z 200819.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1138/2008 z dnia 13 października 2008 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT z 1994 r. oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.