Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 12

L 309/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2008

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 95/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2006 z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające załączniki III oraz XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz materiału szczególnego ryzyka w przypadku bydła w Szwecji (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki II, V, VI, VIII, IX i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parla­ mentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, III, VII i X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektó­ rych przenośnych gąbczastych encefalopatii (4).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 223 120 164 165 z z z z 21.8.2008, s. 33. 5.5.2006, s. 10. 26.6.2007, s. 7. 27.6.2007, s. 8.

(1) (2) (3) (4)

20.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/13

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 paździer­ nika 2007 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europej­ skiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji nr z dnia 15 października 2007 r. zezwalającą na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w Niemczech po oficjalnym potwierdzeniu obecności BSE (2).

(7)

W zakresie stosowania niniejszej decyzji do Islandii obowiązuje okres przejściowy, określony w ust. 2 części wprowadzającej do rozdziału I załącznika I.

(8)

Niniejsza decyzja nie stosuje się do Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 12 (rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32006 R 0688: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 688/2006 z dnia 4 maja 2006 r. (Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 10),

— 32007 R 0722: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 722/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, s. 7),

— 32007 R 0727: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 8),

— 32007 R 1275: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 8).”;

2) tekst dostosowania A w pkt 12 (rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.1 otrzymuje brzmienie:

„W rozdziale A część I załącznika III dodaje się punkt w brzmieniu:

2.3 w drodze odstępstwa od przepisów pkt 2.2, oraz w odniesieniu do bydła urodzonego, wyhodo­ wanego i poddanego ubojowi na swoim terytorium, Norwegia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu badań wyłącznie na losowo wybranych próbach. Próba obejmuje przynajmniej 10 000 zwierząt rocznie.”;

(1) Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 8. (2) Dz.U. L 271 z 16.10.2007, s. 16.

L 309/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2008

3) skreśla się tekst dostosowania C w pkt 12 (rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.1;

4) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 7.2 po pkt 41 (decyzja Komisji 2007/411/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„41a. 32007 D 0667: decyzja Komisji 2007/667/WE z dnia 15 października 2007 r. zezwalająca na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w Niemczech po oficjalnym potwierdzeniu obecności BSE (Dz.U. L 271 z 16.10.2007, s. 16).”.

Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 688/2006, (WE) nr 722/2007, (WE) nr 727/2007 i (WE) nr 1275/2007 oraz decyzji nr 2007/667/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 września 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 42 z 200820.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) (  Dz.U. L 149 z 9.6.2007)

 • Dz. U. L309 - 41 z 200820.11.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995)

 • Dz. U. L309 - 39 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L309 - 37 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 35 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 33 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 31 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 30 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 29 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 26 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 24 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 22 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 21 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 19 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 17 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 15 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 8 z 200820.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/15)

 • Dz. U. L309 - 5 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2009 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L309 - 3 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L309 - 1 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 0 z 200820.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.