Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 26

Strona 1 z 2
L 309/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2008

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 102/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. (1). Rozporządzenie (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 ustanawiające warunki wykonania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (2) należy włączyć do Porozumienia. Rozporządzenie (WE) nr 629/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 ustanawiające warunki wykonania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (3) należy włączyć do Porozumienia. Należy uwzględnić orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-299/05, które unieważnia niektóre pozycje w rozporządzeniu (WE) nr 647/2005, oraz orzeczenie Trybunału EFTA w sprawie E-5/06,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku VI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32005 R 0647: rozporządzenie (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 1), — 32006 R 0629: rozporządzenie (WE) nr 629/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 1).”; 2) w pkt 1 tekst dostosowania m) (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71) zastępuje się tekstem w brzmieniu: „(i) załącznik IIa otrzymuje następujące brzmienie: punktu b) w rubryce »Y. FINLANDIA«, pkt c) w rubryce »Z. SZWECJA« oraz punktów d)–f) w rubryce »AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO« nie stosuje się do państw EFTA.

(1) Dz.U. L 124 z 8.5.2008, s. 24. (2) Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 1.

20.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/27

Jednak skutki wpisania zasiłku na utrzymanie osoby niepełnosprawnej w lit. d) w rubryce zatytuło­ wanej »AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO« pozostają w mocy wyłącznie w odniesieniu do elementu »mobilności« tego zasiłku; (ii) do załącznika IIa dodaje się, co następuje:

ZA. ISLANDIA

Brak.

ZB. LIECHTENSTEIN

a) zasiłki dla osób niewidomych (Ustawa w sprawie przyznawania zasiłków dla osób niewido­ mych z dnia 17 grudnia 1970 r.); b) zasiłki macierzyńskie (Ustawa w sprawie przyznawania zasiłków macierzyńskich z dnia 25 listopada 1981 r.); c) świadczenia dodatkowe dla osób starszych, ubezpieczenia dla osób, które były na utrzymaniu zmarłego, oraz ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa (Ustawa o świadczeniach dodatko­ wych dla osób starszych oraz o ubezpieczeniu osób, które były na utrzymaniu zmarłego, oraz ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa z dnia 10 grudnia 1965 r., zmieniona w dniu 12 listopada 1992 r.).

ZC. NORWEGIA

a) minimalna gwarantowana renta dodatkowa dla osób niepełnosprawnych od urodzenia lub które stały się niepełnosprawne we wczesnym wieku zgodnie z art. 7-3 i 8-4 ustawy o ubezpieczeniach społecznych z dnia 17 czerwca 1966 r. nr 12; b) świadczenia specjalne zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 2005 r. nr 21 w sprawie dodat­ kowych zasiłków dla osób zamieszkujących w Norwegii przez krótki okres czasu.”; 3) w pkt 1 tekst dostosowania n) (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71) zastępuje się tekstem w brzmieniu: „Do załącznika III(A) dodaje się:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 309 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 42 z 200820.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) (  Dz.U. L 149 z 9.6.2007)

 • Dz. U. L309 - 41 z 200820.11.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995)

 • Dz. U. L309 - 39 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L309 - 37 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 35 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 33 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 31 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 30 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 29 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 24 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 22 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 21 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 19 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 17 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 15 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 12 z 200820.11.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2008 z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L309 - 8 z 200820.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia EBC/2008/11 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/15)

 • Dz. U. L309 - 5 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2009 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L309 - 3 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L309 - 1 z 200820.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 0 z 200820.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.