Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 6

Strona 6 z 9

”; (ii) punkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) świadczenia pieniężne: (i) w przypadku choroby: — biura terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu, — oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu; (ii) inwalidztwo lub śmierć żywiciela rodziny: — dla osób, które w ostatnim czasie wykonywały pracę najemną lub prowadziły działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek): jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a), — dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek: jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b), — dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. c), w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres był okresem służby wojskowej lub służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. c), oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret trzecie, — dla funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d) w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeżeli ostatni okres był okresem służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. d), oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) pkt (ii) tiret czwarte, — dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w przypadku polskich okresów służby, jeżeli ostatni okres był okresem wspomnianej służby, oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeżeli jest instytucją właściwą wymienioną w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) tiret piąte, — dla sędziów i prokuratorów: specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości, — dla osób, które ukończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia: jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. g).”;

5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/23

(iii) punkt 4 lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) dla emerytów i rencistów: — uprawnionych do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek: jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a); — uprawnionych do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego dla rolników: jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b); — uprawnionych do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych lub z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. c): Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, — uprawnionych do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy, wymienionych w pkt 2 lit. d): Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, — uprawnionych do świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Straży Więziennej: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie; — uprawnionych do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego dla sędziów i prokuratorów: specjalne jednostki Ministerstwa Sprawiedliwości, — dla osób pobierających wyłącznie emerytury i renty zagraniczne: jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. g).”; 4) w załączniku 4 wprowadza się następujące zmiany: w sekcji „S. AUSTRIA” pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Świadczenia rodzinne: a) świadczenia rodzinne z wyjątkiem zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungsgeld): Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży), Wiedeń; b) zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungsgeld): Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych Dolnej Austrii) — właściwy ośrodek ds. zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem.”; 5) w załączniku 5 wprowadza się następujące zmiany: a) sekcja „13. BELGIA – LUKSEMBURG” otrzymuje brzmienie: „13. BELGIA – LUKSEMBURG a) … b) … c) Umowa z dnia 28 stycznia 1961 r. w sprawie odzyskiwania składek na zabezpieczenie społeczne;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 15 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 34 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L31 - 32 z 20085.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 3 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.