Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 3

Strona 1 z 12
5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zywania do Sekretariatu Konwencji informacji o takich zezwoleniach w dwuletnich raportach. Należy wprowadzić przepisy w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności oraz ograniczenia obciążenia biurokratycznego w związku z przywozem dóbr osobistych i majątku gospodarstwa domowego.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 1 ppkt (i) i (iii), ust. 2 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rezolucja CITES Konf. 13.6 w sprawie stosowania artykułu VII ust. 2 Konwencji dotyczącego okazów przedkonwencyjnych ustanawia definicję okazu przedkonwencyjnego i określa daty, które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji, czy dany okaz należy uznać za okaz przedkonwencyjny. W celu jasności przepisy te należy wdrożyć do prawa wspólnotowego. Rezolucja CITES Konf. 13.7 (Zm. CoP14) dotycząca kontroli handlu dobrami osobistymi i majątkiem gospodarstwa domowego ustanawia wykaz gatunków, w przypadku których przy wywozie i przywozie okazów będących dobrami osobistymi i majątkiem gospodarstwa domowego poniżej określonej ilości nie wymaga się żadnego dokumentu. Wykaz ten zawiera odstępstwa w odniesieniu do przydaczni i pławikoników oraz w odniesieniu do ograniczonej ilości kawioru, które należy wdrożyć. Rezolucja CITES Konf. 12.7 (Zm. CoP14) w sprawie ochrony jesiotrów i wiosłonosów oraz handlu nimi określa specjalne warunki, przy spełnieniu których Strony mogą zezwalać na przywóz, wywóz i powrotny wywóz kawioru. W celu ograniczenia oszustw przepisy te należy wdrożyć do prawa wspólnotowego. Na czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji CITES standardowe źródła nomenklatury, którą należy stosować w celu podania naukowych nazw gatunków w zezwoleniach i świadectwach, zostały zaktualizowane, a wykazy gatunków zwierząt w załącznikach do Konwencji CITES zostały przeredagowane tak, aby wykazywały rzędy, rodziny i rodzaje w porządku alfabetycznym. Zmiany te należy zatem uwzględnić w załączniku VIII i X do rozporządzenia (WE) nr 865/2006. Konferencja Stron Konwencji CITES przyjęła format dwuletniego raportu, zgodnie z którym należy składać dwuletnie raporty wymagane na mocy art. VIII ust. 7 lit. b) Konwencji. Państwa członkowskie powinny zatem składać swoje dwuletnie raporty zgodnie z formatem dwuletniego raportu w odniesieniu do informacji wymaganych na mocy Konwencji oraz zgodnie z dodatkowym formatem raportu w odniesieniu do informacji wymaganych na mocy rozporządzenia (WE) nr 338/97 i rozporządzenia (WE) nr 865/2006.

(1)

W celu wdrożenia niektórych rezolucji, przyjętych na trzynastym i czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2) należy dodać kolejne przepisy.

(5)

(2)

Rezolucje CITES Konf. 9.7 (Zm. CoP13) w sprawie tranzytu i przeładunku oraz Konf. 12.3 (Zm. CoP13) w sprawie zezwoleń i świadectw przewidują specjalne procedury mające na celu ułatwienie przemieszczania przez granice kolekcji próbek objętych karnetami ATA określonymi w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3). Aby zapewnić podmiotom gospodarczym we Wspólnocie podobne warunki, jakie posiadają pozostałe Strony Konwencji CITES w odniesieniu do przemieszczania takich kolekcji próbek, konieczne jest ustanowienie odpowiednich procedur w prawodawstwie wspólnotowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 34 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L31 - 32 z 20085.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 15 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.