Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 32

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 32

L 31/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 1/2008 WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu (2008/93/WE)

WSPÓLNA RADA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając decyzję nr 2/2001 Wspólnej Rady UE-Meksyk, w szczególności jej art. 9, a także Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, z drugiej strony (zwaną dalej „umową ogólną”), w szczególności jej art. 47,

Artykuł 1 1. Strony zachęcają właściwe reprezentatywne organizacje zawodowe na swoich odpowiednich terytoriach do wydania Wspólnemu Komitetowi zaleceń dotyczących wzajemnego uznawania na potrzeby spełnienia przez usługodawców, w całości lub częściowo, stosowanych przez każdą ze Stron kryteriów wydawania zezwoleń, licencji, prowadzenia działalności i certyfikacji usługodawców, w szczególności usług zawodowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zasadniczo nie później niż trzy lata od dnia wejścia w życie decyzji nr 2/2001 Wspólna Rada powinna podjąć niezbędne działania w celu negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu.

2. Po otrzymaniu zaleceń, o których mowa w ust. 1, Wspólny Komitet dokonuje przeglądu zaleceń w celu stwierdzenia ich spójności z umową ogólną oraz z decyzjami przyjętymi przez Wspólną Radę ustanowioną przez wspomnianą umowę.

(2)

Negocjację umów o wzajemnym uznawaniu mogłyby przyspieszyć i ułatwić zalecenia wydane przez organizacje zawodowe Stron. Strony powinny ocenić spójność tych zaleceń z umową ogólną oraz z decyzjami przyjętymi przez Wspólną Radę ustanowioną na mocy wspomnianej umowy. Po dokonaniu oceny możliwe byłoby rozpoczęcie negocjacji przez właściwe organy Stron.

(3)

Zgodnie z postanowieniami art. 48 ust. 2 umowy ogólnej Wspólny Komitet dokonuje oceny zaleceń organizacji zawodowych,

3. Jeżeli, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2, zalecenia, o których mowa w ust. 1, okażą się spójne z umową ogólną oraz decyzjami Wspólnej Rady i właściwe organy uznają, że odpowiednie regulacje Stron odpowiadają sobie w wystarczającym stopniu, w celu wdrożenia zalecenia Strony za pośrednictwem właściwych organów przystępują do negocjacji umowy o wzajemnym uznawaniu wymagań, kwalifikacji, licencji i innych przepisów.

5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/33

4. Umowy, o których mowa w ust. 3, są zawierane w terminie obustronnie uzgodnionym w drodze decyzji Wspólnej Rady, która może obejmować między innymi następujące zagadnienia: a) równoważność kwalifikacji, w tym wykształcenia, doświadczenia i egzaminów; b) równoważność norm zachowań i norm etycznych; c) rozwój zawodowy i kontynuowanie kształcenia w celu utrzymania równoważności; d) wiedzę lokalną obejmującą kwestie, takie jak lokalne prawodawstwo, regulacje, język, geografia lub klimat; e) równoważność wymagań dotyczących ochrony konsumentów, takich jak ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej;

f) szczególne traktowanie w przypadku przyznawania licencji krótkoterminowych. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przyjęta przez Wspólną Radę.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2008 r. W imieniu Wspólnej Rady

P. ESPINOSA CANTELLANO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 34 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 15 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L31 - 3 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.