Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 34 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 34 - Strona 2

Strona 2 z 4

zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 2001/34/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (11) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi oraz zmienia dyrektywę 94/19/WE (12) i dyrektywę 2002/87/WE (13), już wymienione w załączniku A. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna także zostać uwzględniona w załączniku A. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (14) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku A, z wyjątkiem tytułów III i IV. Dyrektywa 2006/48/WE uchyla dyrektywę 2000/12/WE (15), zmienioną między innymi dyrektywą 2000/28/WE (16), dyrektywą 2002/87/WE i dyrektywą 2004/39/WE, którą należy w związku z tym wykreślić z załącznika A. Ponadto ze względu na fakt, że dyrektywa 2006/48/WE zmienia dyrektywę 2002/87/WE, już wymienioną w załączniku A, należy ją również uwzględnić jako akt zmieniający tę dyrektywę. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (17) oraz dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (18), dotyczą działalności insty-

tucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi oraz uzupełniają dyrektywę 2004/39/WE, zmienioną dyrektywą 2006/31/WE, która jest już wymieniona w załączniku A. W związku z tym akty te wchodzą w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinny także zostać uwzględnione w załączniku A.

(8)

(6)

Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (19) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać także uwzględniona w załączniku A. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik A do układu monetarnego. Dla zachowania przejrzystości załącznik A należy zastąpić w całości. Na posiedzeniu wspólnego komitetu w dniu 13 września 2007 r. Komisja zgłosiła konieczność aktualizacji załącznika A do układu monetarnego. Wspólny komitet przyjął do wiadomości stanowisko Komisji,

(9)

(10)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(7)

Artykuł 1 Załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L

79 z 24.3.2005, str. 9. 135 z 31.5.1994, str. 5. 35 z 11.2.2003, str. 1. 177 z 30.6.2006, str. 1. 126 z 26.5.2000, str. 1. 275 z 27.10.2000, str. 37. 241 z 2.9.2006, str. 1. 241 z 2.9.2006, str. 26.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 34 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 32 z 20085.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 15 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L31 - 3 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.