Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako

Data ogłoszenia:2008-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 34

Strona 1 z 4
L 31/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 stycznia 2008 r. aktualizująca załącznik A do układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako (2008/94/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając układ monetarny z dnia 24 grudnia 2001 r. zawarty w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (3) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi oraz zmienia dyrektywę Rady 86/635/EWG (4), już wymienioną w załączniku A. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna zostać uwzględniona w załączniku A.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

(1)

Artykuł 11 ust. 2 układu monetarnego zawartego w imieniu Wspólnoty Europejskiej przez rząd Republiki Francuskiej z rządem Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Monako (zwanego dalej „układem monetarnym”) nakłada na Księstwo Monako obowiązek stosowania przepisów prawa uchwalonych przez Francję celem wykonania wspólnotowych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru ostrożnościowego nad nimi oraz zapobiegania ryzyku systemowemu właściwemu dla systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych. Akty te wymieniono w załączniku A do układu monetarnego. Załącznik został ostatnio zmieniony decyzją Komisji 2006/558/WE (2). Wiele aktów wymienionych w załączniku A zostało zmienionych, a zmieniające akty prawne powinny zostać uwzględnione w tym załączniku. Ponadto przyjęto szereg nowych wspólnotowych aktów prawnych wchodzących w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego, które również powinny zostać uwzględnione w załączniku A.

Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przeredagowana) (5) dotyczy działalności instytucji kredytowych i sprawowania nadzoru nad nimi. W związku z tym wchodzi ona w zakres art. 11 ust. 2 układu monetarnego i powinna także zostać uwzględniona w załączniku A. Ponadto dyrektywa 2006/49/WE uchyla dyrektywę Rady 93/6/EWG (6), zmienioną między innymi dyrektywą 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7) i dyrektywą 2004/39/WE (8), którą należy w związku z tym wykreślić z załącznika A.

(4)

Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów została uchylona dyrektywą wartościowych (9) 2004/39/WE, zmienioną dyrektywą 2006/31/WE (10), i powinna zostać w związku z tym wykreślona z załącznika A.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L 224 z 16.8.2006, str. 1. 372 z 31.12.1986, str. 1. 177 z 30.6.2006, str. 201. 141 z 11.6.1993, str. 1. 35 z 11.2.2003, str. 1. 145 z 30.4.2004, str. 1. 141 z 11.6.1993, str. 27. 114 z 27.4.2006, str. 60.

(2)

Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań

(1) Dz.U. L 142 z 31.5.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 219 z 10.8.2006, str. 23.

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/35

(5)

Dyrektywa 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 31 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 39 z 20085.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 286)

 • Dz. U. L31 - 32 z 20085.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 15 stycznia 2008 r. wdrażająca art. 9 decyzji nr 2/2001 Wspólnej Rady z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji umów o wzajemnym uznawaniu

 • Dz. U. L31 - 31 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Mozzarella di Bufala Campana (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 29 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych – Prosciutto di Parma (ChNP)

 • Dz. U. L31 - 15 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L31 - 3 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające – w odniesieniu do kolekcji próbek i niektórych formalności związanych z handlem gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

 • Dz. U. L31 - 1 z 20085.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.