Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 43

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/31/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16 Procedura komitetu Środki niezbędne do dostosowania załączników do niniejszej dyrektywy do postępu naukowego i technicznego oraz do ustanowienia standaryzacji kontroli, pobierania próbek i metod analizy w związku ze składowaniem odpadów przyjmowane są przez Komisję, wspieraną przez komitet ustanowiony na podstawie art. 18 dyrektywy 2006/12/WE. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 3. W tym celu w odniesieniu do załącznika II komitet bierze pod uwagę ogólne zasady, ogólne procedury testowania i kryteria przyjęcia ustanowione w załączniku II i ustanawia określone kryteria i/lub metody testowania oraz wynikające z nich wartości dopuszczalne dla każdego rodzaju składowiska odpadów, jeżeli zachodzi taka konieczność, wraz ze specjalnymi typami składowisk w obrębie każdego rodzaju włącznie ze składowaniem podziemnym.

Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 17 ust. 2, przepisy dotyczące harmonizacji i regularnego przekazywania danych statystycznych określonych w art. 5, 7 i 11, a w razie konieczności wprowadza w nich zmiany.”;

2)

artykuł 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

4.7.

Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (2) W odniesieniu do dyrektywy 1999/94/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do tej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tej dyrektywy, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(1) (2)

Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1. Dz.U. L 12 z 18.1.2000, s. 16.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/19

W związku z powyższym w dyrektywie 1999/94/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 9 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 9 1. Komisja przyjmuje środki niezbędne do przystosowania załączników do niniejszej dyrektywy i mające na celu zmianę jej elementów innych niż istotne zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3, po konsultacji z organizacjami konsumentów i innymi zainteresowanymi stronami. Aby wspomóc ten proces, każde państwo członkowskie przekazuje Komisji do dnia 31 grudnia 2003 r. sprawozdanie o skuteczności przepisów niniejszej dyrektywy, odnoszące się do okresu od dnia 18 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Format tego sprawozdania ustala się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 10 ust. 2, nie później niż do dnia 18 stycznia 2001 r. 2. a) b) W uzupełnieniu środków, o których mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje środki mające na celu: określenie formatu etykiety, o której mowa w art. 3, przez dostosowanie załącznika I; dalsze określenie wymagań dotyczących przewodnika, o którym mowa w art. 4, w celu klasyfikacji nowych modeli samochodów, umożliwiając w ten sposób grupowanie modeli według emisji CO2 i zużycia paliwa w określonych klasach, włącznie z wyliczeniem najbardziej ekonomicznych ze względu na zużycie paliwa nowych modeli samochodów; ustanowienie zaleceń w celu umożliwienia stosowania zasad przewidzianych w przepisach dotyczących literatury promocyjnej, o której mowa w art. 6 akapit pierwszy, do innych mediów i materiałów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.