Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 43

Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 96/50/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 96/50/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 11 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 11 Komisja może dostosować formularz świadectwa kapitana łodzi zawarty w załączniku I do rozwoju w zakresie wiedzy zawodowej wymaganej do wydania świadectwa i określonej w załączniku II. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”; 2) artykuł 12 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 12 1. Komisja jest wspierana przez komitet powołany na mocy art. 7 dyrektywy 91/672/EWG.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

9.4.

Dyrektywa Rady 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty (2) W odniesieniu do dyrektywy 98/41/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania niektórych jej przepisów, bez rozszerzania jej zakresu stosowania, w celu uwzględnienia zmian w konwencji SOLAS dotyczących systemu rejestracji, które weszły w życie później. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 98/41/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 98/41/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: a) b) 2) w ust. 3 lit. b) wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 2”; w ust. 4 akapit trzeci wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 2”;

w art. 12 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Bez uszczerbku dla procedur wprowadzania zmian do konwencji SOLAS, niniejsza dyrektywa może zostać zmieniona w celu zapewnienia stosowania, do celów niniejszej dyrektywy, bez rozszerzania jej zakresu stosowania, zmian konwencji SOLAS dotyczących systemu rejestracji, które wejdą w życie po przyjęciu niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”;

(1) (2)

Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 31. Dz.U. L 188 z 2.7.1998, s. 35.

21.11.2008

PL

3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

artykuł 13 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 13 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS), powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002. 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (*), z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

L 311/43

(*)

Dz.U. 184 z 17.7.1999, s. 23.”.

9.5.

Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (1) W odniesieniu do dyrektywy 2000/59/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania załączników do niej, definicji zawartych w jej art. 2 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.