Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 43

9.13.

Rozporządzenie (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (2) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 336/2004 należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania załącznika do niego w zakresie przepisów skierowanych do krajowych organów administracyjnych, dotyczących stosowania Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 336/2006, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(1) (2)

Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 1. Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 1.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/49

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 336/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dostosowania do załącznika II, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”; 2) artykuł 12 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 12 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) powołany na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

(*)

Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.”.

9.14.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (1) W odniesieniu do dyrektywy 2006/32/WE należy przyznać Komisji uprawnienia w zakresie dostosowywania niektórych wartości i metod obliczeniowych do postępu technicznego, uściślania i uzupełniania ogólnych zasad pomiarów i weryfikacji oszczędności energii, podnoszenia udziału procentowego zharmonizowanych obliczeń typu bottom-up wykorzystywanych w zharmonizowanym modelu obliczeniowym oraz opracowania systemu zharmonizowanych wskaźników efektywności energetycznej i opartych na nich wzorców. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2006/32/WE, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2006/32/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 15 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15 Przegląd i dostosowanie do postępu techniczego 1. Wartości i metody obliczeniowe określone w załącznikach II–V do niniejszej dyrektywy są dostosowywane do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3. 2. Przed dniem 1 stycznia 2010 r. Komisja udoskonali i odpowiednio uzupełni pkt 2–6 załącznika IV, z poszanowaniem ogólnych zasad zawartych w tym załączniku. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 16 ust. 3.

(1)

Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.