Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 43

1 dyrektywy 89/391/EWG) (2) W odniesieniu do dyrektywy 2002/44/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania do załącznika do tej dyrektywy dostosowań o charakterze czysto technicznym, w zależności od przyjęcia dyrektyw w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji, dotyczących projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy, jak również od postępu technicznego, zmian w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach oraz najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie wibracji mechanicznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/44/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym. W związku z powyższym art. 11 i 12 w dyrektywy 2002/44/WE otrzymują brzmienie: „Artykuł 11 Zmiany techniczne Komisja przyjmuje zmiany o charakterze czysto technicznym do załącznika do niniejszej dyrektywy w zależności od: a) przyjęcia dyrektyw w dziedzinie technicznej harmonizacji i normalizacji w odniesieniu do projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy;

(1) (2)

Dz.U. L 113 z 30.4.1992, s. 19. Dz.U. L 177 z 6.7.2002, s. 13.

L 311/6

PL

b)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

postępu technicznego, zmian w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach i najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie wibracji mechanicznych.

21.11.2008

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 12 ust. 3. Artykuł 12 Procedura komitetu 1. Komisja jest wspierana przez komitet, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1−4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

2.4.

Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (1) W odniesieniu do dyrektywy 2003/10/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dokonywania dostosowań o charakterze czysto technicznym, w zależności od przyjęcia dyrektyw w sprawie harmonizacji technicznej i normalizacji w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy, jak również od postępu technicznego, zmian w najbardziej odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach oraz najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie hałasu. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/10/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.