Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 43

6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym. W związku z powyższym art. 12 i 13 dyrektywy 2003/10/WE otrzymują brzmienie: „Artykuł 12 Zmiany techniczne Komisja przyjmuje zmiany o charakterze czysto technicznym w zależności od: a) przyjęcia dyrektyw w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji w odniesieniu do projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy; postępu technicznego, zmian w odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich lub specyfikacjach i od najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie hałasu.

b)

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 13 ust. 3. Artykuł 13 Procedura komitetu 1.

(1)

Komisja jest wspierana przez komitet, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.

Dz.U. L 42 z 15.2.2003, s. 38.

21.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/7

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1−4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

2.5.

Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (1) W odniesieniu do dyrektywy 2004/40/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania do załączników do tej dyrektywy dostosowań o charakterze czysto technicznym i uwzględniających przyjęcie dyrektyw w sprawie harmonizacji technicznej i normalizacji w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy oraz uwzględniających postęp techniczny, zmiany w odpowiednich zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach i najnowszy stan wiedzy w dziedzinie pól elektromagnetycznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2004/40/ EWG, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W przypadku gdy, ze względu na szczególnie pilną potrzebę, terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być zachowane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE dla przyjęcia zmian o charakterze czysto technicznym. W związku z powyższym w dyrektywie 2004/40/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. a) Komisja przyjmuje zmiany do załącznika o charakterze czysto technicznym, biorąc pod uwagę: przyjęcie dyrektyw w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji w odniesieniu do projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i/lub miejsc pracy; postęp techniczny, zmiany w odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich lub specyfikacjach i najnowszy stan wiedzy w dziedzinie pól elektromagnetycznych.

b)

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 11 ust. 3.”; 2) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1−4 oraz art. 7 decyzji 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.