Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza

Data ogłoszenia:2008-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 43

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20a ust. 3.”; 2) w art. 12 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „We właściwych przypadkach Komisja może podjąć odpowiednie środki w ramach załącznika V. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20a ust. 3.”; 3) artykuł 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. 4) Komisja podejmuje decyzję zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 20a ust. 2.”;

artykuł 20 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 20 Komisja dostosowuje załączniki do niniejszej dyrektywy do postępu technicznego. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20a ust. 3.”;

5)

dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 20a 1. Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na podstawie art. 29 ust. 1 dyrektywy Rady 67/548/ EWG (*). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

(1)

Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.

L 311/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1−4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/ WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

21.11.2008

(*)

Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.”.

3.6.

Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych (1) W odniesieniu do dyrektywy 2002/24/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego załączników do tej dyrektywy lub przepisów odrębnych dyrektyw wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2002/24/WE lub dyrektyw odrębnych, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE. W związku z powyższym w dyrektywie 2002/24/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 17 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 17 Komisja może dostosowywać do postępu technicznego załączniki do niniejszej dyrektywy lub przepisy odrębnych dyrektyw wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy lub odrębnych dyrektyw, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.”; 2) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”; b) skreśla się ust. 3.

3.7.

Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (2) W odniesieniu do dyrektywy 2003/37/WE należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowywania do postępu technicznego załączników do tej dyrektywy, do dostosowywania do postępu technicznego przepisów odrębnych dyrektyw oraz do wprowadzania do odrębnych dyrektyw przepisów dotyczących homologacji typu WE oddzielnych zespołów technicznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 2003/37/WE, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 311 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.