Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 20

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Data ogłoszenia:2008-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 20

Strona 1 z 3
L 317/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.11.2008

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACJI, z drugiej strony, zwane dalej „stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie w dniu 4 lutego 2008 r. przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (1), — skierowane do Republiki Chorwacji zaproszenie do udziału w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (zwanej dalej „EULEX KOSOWO”), — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 7 lutego 2008 r. potwierdzającą zaproszenie Republiki Chorwacji do udziału w misji EULEX KOSOWO na podstawie zwolnienia wspólnych kosztów, — pomyślne zakończenie procesu tworzenia sił oraz wydane przez dowódcę operacji cywilnej UE i Komitet ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego zalecenie, aby wyrazić zgodę na udział Republiki Chorwacji w EULEX KOSOWO, — decyzję Republiki Chorwacji z dnia 2 lipca 2008 r. dotyczącą wzięcia udziału w EULEX KOSOWO, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia wkładu Republiki Chorwacji do EULEX KOSOWO, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Udział w operacji 1. Republika Chorwacji przystępuje do wspólnego działania 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO, i do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, za których pośrednictwem Rada Unii Europejskiej decyduje o przedłużeniu EULEX KOSOWO, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkich niezbędnych przepisów wykonaw­ czych.

3. Republika Chorwacji zapewnia prowadzenie swojej misji przez jej personel uczestniczący w EULEX KOSOWO zgodnie z:

— wspólnym działaniem 2008/124/WPZiB z ewentualnymi późniejszymi zmianami,

wraz

— planem operacji,

— środkami wykonawczymi. 2. Wkład Republiki Chorwacji do EULEX KOSOWO nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Euro­ pejską.

(1) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92.

4. Personel oddelegowany przez Republikę Chorwacji do udziału w EULEX KOSOWO postępuje i wykonuje swoje obowiązki, kierując się wyłącznie interesem EULEX KOSOWO.

27.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/21

5. Republika Chorwacji informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji cywilnej oraz szefa misji EULEX KOSOWO (zwanego dalej „szefem misji”) o wszelkich zmianach związa­ nych z jej wkładem w EULEX KOSOWO.

2. Postanowienia umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych, podpisanej dnia 10 kwietnia 2006 r. (2), mają zastosowanie w kontekście EULEX KOSOWO.

6. Personel oddelegowany do udziału w EULEX KOSOWO przechodzi badania medyczne i poddaje się szczepieniom, a także uzyskuje zaświadczenie lekarskie o zdolności do służby wydawane przez właściwy organ Republiki Chorwacji. Personel oddelegowany do udziału w EULEX KOSOWO przedstawia kopię tego zaświadczenia.

Artykuł 4 Struktura dowodzenia 1. Cały personel uczestniczący w EULEX KOSOWO podlega w pełni dowództwu swoich organów krajowych.

Artykuł 2 Status personelu 1. Status personelu przydzielonego przez Republikę Chor­ wacji do EULEX KOSOWO podlega przepisom dotyczącym statusu misji, zgodnie z warunkami określonymi w art. 10 ust. 1 wspólnego działania 2008/124/WPZiB. 2. Organy krajowe przekazują kontrolę operacyjną dowódcy operacji cywilnej, który sprawuje dowództwo i kontrolę na poziomie strategicznym.

2. Republika Chorwacji sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w EULEX KOSOWO bez uszczerbku dla przepisów dotyczących statusu misji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 317 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 24 z 200827.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/1/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L317 - 19 z 200827.11.2008

  Decyzja Rady 2008/887/WPZiB z dnia 25 września 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L317 - 16 z 200827.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6644)

 • Dz. U. L317 - 14 z 200827.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dziewięciu członków i jedenastu zastępców członków Komitetu Regionów z Rumunii

 • Dz. U. L317 - 6 z 200827.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/108/WE z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutolanilu, benfluralinu, fluazynamu, fuberidazolu i mepikwatu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L317 - 4 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L317 - 3 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 14 listopada do 21 listopada 2008 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L317 - 1 z 200827.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 0 z 200827.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.