Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1176/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 713/2005 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2008-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 1

Strona 1 z 18
29.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1176/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 713/2005 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 15 i 19,

(3)

się do dwóch programów subsydiowania (programu „Duty Entitlement Passbook” oraz programu „Income Tax Exemption”; zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z sekcją 80 HHC Ustawy o podatku docho­ dowym) i że zmiany te mają charakter trwały. Rząd Indii utrzymywał, że wskutek tego poziom subsydio­ wania prawdopodobnie się zmniejszył, a zatem środki, które wprowadzono częściowo w odniesieniu do tych programów, powinny zostać skorygowane.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja zbadała dowody przedłożone przez rząd Indii i uznała je za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia przeglądu zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawo­ wego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja wszczęła z urzędu, poprzez zawiadomienie opubliko­ wane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3), częś­ ciowy przegląd okresowy dotyczący rozporządzenia (WE) nr 713/2005.

A. PROCEDURA

I. Poprzednie dochodzenie i obowiązujące środki

(1)

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 713/2005 (2) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania, a mianowicie na trójwodzian amoksycyliny, trójwodzian ampicyliny i cefaleksynę, które nie są oferowane w odmierzonych dawkach lub w formach lub opakowa­ niach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej („produkt objęty postępowaniem”), objęte kodami CN ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 i ex 2941 90 00, pocho­ dzące z Indii. Stawka cła wynosi od 17,3 % do 30,3 % dla indywidualnie wskazanych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 32 % dla przywozu prowadzonego przez pozostałych eksporterów.

Celem dochodzenia w ramach częściowego przeglądu okresowego jest ocena potrzeby utrzymania, zniesienia lub zmiany obowiązujących środków w odniesieniu do tych przedsiębiorstw, które korzystały z jednego lub obu zmienionych programów subsydiowania, w przypadku gdy przedstawiono wystarczające dowody zgodnie z odpowiednimi postanowieniami zawiadomienia o wszczęciu przeglądu. W toku dochodzenia w ramach częściowego przeglądu okresowego oceniana jest również potrzeba, zależnie od ustaleń przeglądu, skorygowania środków stosowanych względem innych przedsiębiorstw, które współpracowały w dochodzeniu prowadzącym do ustalenia poziomu obowiązujących środków lub środka rezydualnego stosowanego względem wszystkich pozos­ tałych przedsiębiorstw.

II. Wszczęcie częściowego przeglądu okresowego

(2)

III. Okres dochodzenia

(5)

Po nałożeniu ostatecznego cła wyrównawczego rząd Indii twierdził, że zmieniły się okoliczności odnoszące

Dochodzenie objęło okres od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. (zwany dalej „okresem objętym dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”).

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 121 z 13.5.2005, s. 1.

(3) Dz.U. C 212 z 11.9.2007, s. 10.

L 319/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 80 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/14/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L319 - 79 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM/1/2008 z dnia 16 września 2008 r. dotycząca mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L319 - 76 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17)

 • Dz. U. L319 - 73 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 października 2008 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Słowacji (EBC/2008/14)

 • Dz. U. L319 - 71 z 200829.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7317)

 • Dz. U. L319 - 68 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L319 - 59 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

 • Dz. U. L319 - 56 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L319 - 54 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L319 - 52 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L319 - 51 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L319 - 49 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L319 - 47 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L319 - 44 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L319 - 21 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 2008/55/WE w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

 • Dz. U. L319 - 16 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006 i (WE) nr 657/2007 w zakresie zmian w następstwie rewizji klasyfikacji statystycznych NACE i CPA (1)

 • Dz. U. L319 - 14 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.