Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 2008/55/WE w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

Data ogłoszenia:2008-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 21

Strona 1 z 7
29.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 2008/55/WE w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należ­ ności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (1), w szczególności jej art. 22,

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wdro­ żenia art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 2 i 3, art. 7, 8, 9, 11, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14, art. 18 ust. 3 i art. 24 dyrektywy 2008/55/WE.

a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsze rozporządzenie ustanawia również szczegółowe zasady dotyczące przeliczania, przekazywania wyegzekwowa­ nych kwot, określania minimalnej kwoty należności pieniężnej, która może stanowić podstawę wniosku o udzielenie pomocy oraz sposobów przekazywania informacji między organami.

(1)

Szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dy­ rektywy 2008/55/WE zostały określone w dyrektywie Komisji 2002/94/WE (2). Jednakże, jak wynika z doświadczenia, dyrektywa ze względu na swój charakter prawny nie jest najbardziej skutecznym instru­ mentem legislacyjnym gwarantującym pełne osiągnięcie celu, jakim jest jednolita procedura wzajemnej pomocy. Należy zatem zastąpić wspomnianą dyrektywę rozporzą­ dzeniem.

Artykuł 2 Dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają nastę­ pujące definicje:

(2)

W celu ułatwienia wymiany informacji między właści­ wymi organami państw członkowskich wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz wszystkie dokumenty i informacje im towarzyszące powinny, w miarę możli­ wości, być przekazywane drogą elektroniczną. W celu zagwarantowania, że przekazywane są właściwe dane i informacje, należy określić wzory formularzy wniosków o udzielenie wzajemnej pomocy do stoso­ wania między organami krajowymi państw członkow­ skich. W celu dostosowania tych formularzy do wymogów i możliwości systemu komunikacji elektro­ nicznej powinno być możliwe uaktualnianie struktury i układu formularzy elektronicznych bez zmieniania wzorów, pod warunkiem że wnioski zawierają wyma­ gany zestaw danych i informacji.

1) przekaz „drogą elektroniczną” oznacza przekaz za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania danych, w tym do kompresji cyfrowej, z wykorzystaniem przesyłu kablowego, transmisji radiowej, technologii optycznej lub innego środka elektromagnetycznego;

(3)

2) „sieć CCN/CSI” oznacza wspólną platformę opartą na wspólnej sieci łączności (CCN) oraz wspólnym systemie połączeń (CSI), stworzoną przez Wspólnotę w celu zapew­ nienia łączności elektronicznej między właściwymi organami w sprawach ceł i podatków.

ROZDZIAŁ II (4)

Aby umożliwić Komisji dokonywanie regularnej oceny wyników i skuteczności procedur ustanowionych w dyrektywie 2008/55/WE, należy ustalić, jakie infor­ macje muszą być corocznie przekazywane Komisji przez państwa członkowskie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Dochodzenia Należności,

WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI

Artykuł 3 Wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w art. 4 dyrektywy 2008/55/WE, zawiera zestaw danych i informacji zawartych we wzorze formularza określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(5)

Dz.U. L 150 z 10.6.2008, s. 28. (2) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 41.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 80 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/14/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L319 - 79 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM/1/2008 z dnia 16 września 2008 r. dotycząca mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L319 - 76 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17)

 • Dz. U. L319 - 73 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 października 2008 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Słowacji (EBC/2008/14)

 • Dz. U. L319 - 71 z 200829.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7317)

 • Dz. U. L319 - 68 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L319 - 59 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

 • Dz. U. L319 - 56 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L319 - 54 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L319 - 52 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L319 - 51 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L319 - 49 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L319 - 47 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L319 - 44 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L319 - 16 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006 i (WE) nr 657/2007 w zakresie zmian w następstwie rewizji klasyfikacji statystycznych NACE i CPA (1)

 • Dz. U. L319 - 14 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1176/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 713/2005 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.