Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1187/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 1

Strona 1 z 10
2.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1187/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Środki tymczasowe

(1) (6)

Uwzględniono ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony, a w stosownych przypad­ kach zmieniono odpowiednio tymczasowe ustalenia.

(5)

Wszystkie strony powiadomiono o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z ChRL oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. W odniesieniu do ujawnio­ nych ustaleń stronom przysługiwało prawo do składania oświadczeń w określonym terminie.

Rozporządzeniem (WE) nr 492/2008 (2) („rozporządze­ nie w sprawie ceł tymczasowych”) Komisja wprowadziła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glutami­ nianu monosodowego („MSG”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). 1.2. Dalsze postępowanie

Należy przypomnieć, że dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Jeśli chodzi o tendencje istotne dla oceny szkody, Komisja przeanalizowała dane obejmujące okres od kwietnia 2004 r. do końca OD („okres badany”).

(2)

Po ujawnieniu istotnych faktów i wniosków, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych („ujawnienie tymczasowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedłożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedsta­ wiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, zapew­ niono możliwość przesłuchania. Komisja nadal poszuki­ wała i weryfikowała wszelkie informacje uznane za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Komisja kontynuowała dochodzenie z uwzględnieniem aspektów interesu Wspólnoty i dokonała analizy infor­ macji uzyskanych od niektórych użytkowników i dostawców we Wspólnocie po wprowadzeniu tymcza­ sowych środków antydumpingowych.

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

PODOBNY (7)

Wobec braku uwag dotyczących produktu objętego postępowaniem i produktu podobnego, motywy 12–14 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.

3. DUMPING 3.1. Zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawo­ wego

(8)

(3)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 144 z 4.6.2008, s. 14.

Wobec braku uwag na temat zastosowania art. 18 rozpo­ rządzenia podstawowego do jednego z producentów eksportujących w ChRL, niniejszym potwierdza się motywy 15–18 rozporządzenia w sprawie ceł tymczaso­ wych.

L 322/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2008

3.2. Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

(9)

(15)

Po ujawnieniu tymczasowych ustaleń dwóch chińskich producentów eksportujących, którym nie przyznano traktowania na zasadach rynkowych, zakwestionowało ustalenia tymczasowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20082.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/898/WPZiB z dnia 1 grudnia 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L322 - 39 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2009 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7415)

 • Dz. U. L322 - 30 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wytycznych w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, o których mowa w dyrektywie Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6787) (1)

 • Dz. U. L322 - 27 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L322 - 25 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające po raz 101. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 11 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L322 - 9 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 0 z 20082.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.