Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

Data ogłoszenia:2008-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 5

2. Wykaz zamieszczony w załączniku II jest zmieniany przez Komisję, jeśli warunek, o którym mowa w ust. 1 lit. a), nie jest spełniony, jeśli organ wydający świadectwa nie wypełnia jednego lub więcej z nałożonych na niego obowiązków lub jeśli wyznaczony zostaje nowy organ wydający.

Artykuł 6 Świadectwa autentyczności i pozwolenia na przywóz są ważne przez trzy miesiące od daty ich wystawienia.

Artykuł 7 Państwa i obszary celne wywozu przekazują do Komisji wzory nadruków znaków używanych przez ich organy wydające oraz nazwiska i podpisy osób uprawnionych do podpisywania świa­ dectw autentyczności. Komisja przekazuje te informacje właś­ ciwym organom państw członkowskich.

Artykuł 8 1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję:

a) nie później niż dnia 28 lutego 2010 r. o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo­ wego;

L 322/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2008

b) nie później niż dnia 30 kwietnia 2010 r. o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które pozwolenia te zostały wydane. 2. Nie później niż dnia 30 kwietnia 2010 r. państwa człon­ kowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów rzeczy­ wiście dopuszczonych do swobodnego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo­ wego.

3. Powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, dokonuje się zgodnie z załącznikami IX, X i XI do niniejszego rozporządzenia z zastosowaniem kategorii produktów określonych w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008. Artykuł 9 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

2.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/15

ZAŁĄCZNIK I Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 1 — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: „Baby beef” (Регламент (ЕО) № 1189/2008) „Baby beef” [Reglamento (CE) no 1189/2008] „Baby beef” (Nařízení (ES) č. 1189/2008) „Baby beef” (Forordning (EF) nr. 1189/2008) „Baby beef” (Verordnung (EG) Nr. 1189/2008) „Baby beef” (Määrus (EÜ) nr 1189/2008) „Baby beef” [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1189/2008] „Baby beef” (Regulation (EC) No 1189/2008) „Baby beef” [Règlement (CE) no 1189/2008] „Baby beef” [Regolamento (CE) n. 1189/2008] „Baby beef” (Regula (EK) Nr. 1189/2008) „Baby beef” (Reglamentas (EB) Nr. 1189/2008) „Baby beef” (1189/2008/EK rendelet) „Baby beef” (Regolament (KE) Nru 1189/2008)

— w języku niderlandzkim: „Baby beef” (Verordening (EG) nr 1189/2008) — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: „Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 1189/2008) „Baby beef” [Regulamento (CE) n.o 1189/2008] „Baby beef” [Regulamentul (CE) nr. 1189/2008] „Baby beef” [Nariadenie (ES) č. 1189/2008] „Baby beef” (Uredba (ES) št. 1189/2008) „Baby beef” (Asetus (EY) N:o 1189/2008) „Baby beef” (Förordning (EG) nr 1189/2008)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20082.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/898/WPZiB z dnia 1 grudnia 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L322 - 39 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2009 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7415)

 • Dz. U. L322 - 30 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wytycznych w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, o których mowa w dyrektywie Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6787) (1)

 • Dz. U. L322 - 27 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L322 - 25 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające po raz 101. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 9 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1187/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L322 - 0 z 20082.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.