Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające po raz 101. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2008-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 25

2.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające po raz 101. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

funduszy i środków gospodarczych, obejmuje Y.A. Kadiego i Al Barakaat International Foundation.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po uważnym rozpatrzeniu uwag otrzymanych od Y.A. Kadiego w piśmie z dnia 10 listopada 2008 r., a także uwzględniając prewencyjny charakter zamrożenia funduszy i środków gospodarczych, Komisja uznała, że włączenie Y.A. Kadiego do wykazu jest uzasadnione z powodu jego powiązań z siecią Al-Kaida.

(7)

Po uważnym rozpatrzeniu uwag otrzymanych od Al Barakaat International Foundation w piśmie z dnia 9 listo­ pada 2008 r., a także uwzględniając prewencyjny charakter zamrożenia funduszy i środków gospodar­ czych, Komisja uznała, że włączenie Al Barakaat Interna­ tional Foundation do wykazu jest uzasadnione z powodu jej powiązań z siecią Al-Kaida.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 3 września 2008 r. (2) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w zakresie, w jakim dotyczy ono Y.A. Kadiego i Al Bara­ kaat International Foundation. Jednocześnie Trybunał orzekł, że skutki rozporządzenia nr 881/2002, w zakresie, w jakim dotyczy Y.A. Kadiego i Al Barakaat International Foundation, zostają utrzymane w mocy na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyroku. Okres ten został ustalony, aby umoż­ liwić naprawienie stwierdzonych naruszeń. W celu zastosowania się do wyroku Trybunału Sprawied­ liwości Komisja przekazała Y.A. Kadiemu i Al Barakaat International Foundation dostarczony przez Komitet ONZ ds. Sankcji zwięzły opis powodów uzasadniających ich umieszczenie w wykazie oraz przyznała im możli­ wość przedstawienia uwag w sprawie tych powodów, aby poznać ich opinię. Komisja otrzymała i następnie przeanalizowała uwagi Y.A. Kadiego i Al Barakaat International Foundation.

(8)

W związku z powyższym należy włączyć Y.A. Kadiego i Al Barakaat International Foundation do wykazu w załączniku I.

(2)

(9)

W związku z prewencyjnym charakterem i celem zamro­ żenia funduszy i środków gospodarczych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 881/2002 oraz w związku z koniecznością ochrony słusznych interesów podmiotów gospodarczych, które polegały na zgodności z prawem unieważnionego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 maja 2002 r.,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze­ nia.

(4)

Artykuł 2

(5)

Sporządzony przez Komitet ONZ ds. Sankcji wykaz osób, grup i podmiotów, których dotyczy zamrożenie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 3 grudnia 2008 r. Rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Wyrok w sprawach połączonych C-402/05 P oraz C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation prze­ ciwko Radzie, Zb.Orz. 2008, s. I- … (dotychczas nieopublikowany).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 maja 2002 r.

L 322/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się wpis w brzmieniu: „Barakaat International Foundation. Adres: a) Box 4036, Spånga, Sztokholm, Szwecja; b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Szwecja.”; 2) w tytule „Osoby fizyczne” dodaje się wpis w brzmieniu: „Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Data urodzenia: 23.2.1955 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B 751550; b) E 976177 (paszport wydany dnia 6.3.2004 r., ważny do dnia 11.1.2009 r.). Dodatkowe informacje: Jeddah, Arabia Saudyjska.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20082.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/898/WPZiB z dnia 1 grudnia 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L322 - 39 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2009 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7415)

 • Dz. U. L322 - 30 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wytycznych w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, o których mowa w dyrektywie Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6787) (1)

 • Dz. U. L322 - 27 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L322 - 11 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L322 - 9 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1187/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L322 - 0 z 20082.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.