Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wytycznych w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, o których mowa w dyrektywie Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6787) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 30

Strona 1 z 7
L 322/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wytycznych w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, o których mowa w dyrektywie Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6787)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/896/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

program powinien uwzględniać wytyczne, które mają zostać opracowane zgodnie z procedurą wskazaną w art. 10 ust. 4 tej dyrektywy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer­ nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/88/WE określa minimalne środki zwal­ czania chorób, jakie należy stosować w przypadku podej­ rzenia lub wystąpienia ogniska niektórych chorób zwie­ rząt wodnych. Ponadto część II załącznika IV do tej dyrektywy zawiera wykaz pewnych egzotycznych i nieegzotycznych chorób.

Zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE celem programu nadzoru stanu zdrowia zwierząt jest wykrycie podwyż­ szonej śmiertelności we wszystkich gospodarstwach i obszarach hodowli mięczaków, odpowiednio dla danego typu produkcji, jak również chorób wymienio­ nych w części II załącznika IV w gospodarstwach i obszarach hodowli mięczaków, w których występują gatunki podatne na takie choroby. Ponadto, zgodnie z treścią części B załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, celem kontroli prowadzonych w ramach takich programów jest również doradzanie operatorom przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury w sprawach zdrowia zwierząt wodnych, a w razie potrzeby podejmowanie niezbędnych środków weteryna­ ryjnych.

(4)

(2)

Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają stosowanie we wszystkich gospodarstwach i obszarach hodowli mięczaków programu nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartego na ocenie ryzyka i odpowiedniość tego programu dla danego typu produkcji. Każdy taki

Zważywszy na różnorodność sektora akwakultury we Wspólnocie, program nadzoru stanu zdrowia zwierząt oparty na ocenie ryzyka należy dostosować do struktury tej branży oraz ogólnego stanu zdrowia zwierząt wodnych w danym państwie członkowskim. Dlatego też wytyczne do uwzględnienia przez państwa członkow­ skie w odniesieniu do tych programów powinny być ograniczone do ogólnych wskazówek.

(5)

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

Tak więc należy w niniejszej decyzji sformułować wytyczne, jakie powinny być uwzględniane w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt w oparciu o ocenę ryzyka.

2.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/31

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2008 r. Artykuł 1 Załącznik do niniejszej decyzji zawiera wytyczne, które powinny być uwzględniane w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 322/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2008

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DO UWZGLĘDNIENIA W ODNIESIENIU DO PROGRAMÓW NADZORU STANU ZDROWIA ZWIERZĄT W OPARCIU O OCENĘ RYZYKA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 1 DYREKTYWY 2006/88/WE 1. Cel niniejszych wytycznych Celem niniejszych wytycznych jest dostarczenie państwom członkowskim wskazówek niezbędnych do celów programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt w oparciu o ocenę ryzyka, o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE („programy nadzoru stanu zdrowia zwierząt oparte na ocenie ryzyka”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 50 z 20082.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/898/WPZiB z dnia 1 grudnia 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L322 - 39 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2009 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7415)

 • Dz. U. L322 - 27 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L322 - 25 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające po raz 101. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 11 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L322 - 9 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1187/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L322 - 0 z 20082.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.