Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 50

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/898/WPZiB z dnia 1 grudnia 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

Data ogłoszenia:2008-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 50

Strona 1 z 4
L 322/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/898/WPZiB z dnia 1 grudnia 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) ożywienie dialogu politycznego UE i stosunków z UA;

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W dniu 6 grudnia 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/805/WPZiB (1) w sprawie mianowania pana Koena VERVAEKEGO jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) przy Unii Afrykańskiej. Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2007/805/WPZiG należy przedłużyć mandat SPUE o czternaście miesięcy. SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

b) wzmocnienie partnerstwa UE–UA we wszystkich obszarach przedstawionych w strategii UE dotyczącej Afryki, co przy­ czyni się do rozwoju i wdrożenia strategii UE dotyczącej Afryki we współpracy partnerskiej z UA, z poszanowaniem zasady samodzielnej odpowiedzialności Afryki, przy ściślej­ szej współpracy z przedstawicielami Afryki na forach wielo­ stronnych i koordynacji z partnerami wielostronnymi;

(1)

c) współpraca z UA i udzielanie jej wsparcia poprzez pomoc w rozwoju instytucjonalnym oraz wzmacnianie stosunków między instytucjami UE a instytucjami UA, w tym poprzez pomoc w zakresie rozwoju, aby propagować: — pokój i bezpieczeństwo: przewidywanie konfliktów, zapobieganie im, zarządzanie nimi i mediacja w ich rozwiązywaniu, wspieranie wysiłków na rzecz pokoju i stabilności, wspieranie odbudowy po konflikcie; — prawa człowieka i dobre rządy: propagowanie i ochrona praw człowieka; propagowanie podstawowych wolności i poszanowanie praworządności; wspieranie, poprzez dialog polityczny oraz pomoc finansową i techniczną, wysiłków Afryki zmierzających do monitorowania i ulepszania dobrych rządów; wspieranie rozwoju demokracji uczestniczącej i zwiększenia odpowiedzial­ ności; wspieranie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną oraz dalsze propagowanie wysiłków zmierzających do rozwiązania wszystkich problemów związanych z kwestią dzieci w konflikcie zbrojnym; — trwały rozwój, integrację regionalną i handel: wspieranie wysiłków zmierzających do łączności i ułatwianie dostępu ludności do wody i urządzeń sanitarnych, energii i technologii informacyjnych; propagowanie stabilnych, skutecznych i zharmonizowanych ram praw­ nych dla przedsiębiorstw; pomoc w zintegrowaniu Afryki ze światowym systemem handlu, pomoc krajom afrykań­ skim w spełnianiu zasad i standardów UE; wspieranie Afryki w procesie przeciwdziałania skutkom zmian klimatu;

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Koena VERVAEKEGO jako Specjalnego Przedstawi­ ciela Unii Europejskiej (SPUE) przy Unii Afrykańskiej (UA) zostaje przedłużony do 28 lutego 2010 r. Artykuł 2 Cele polityki Podstawą mandatu SPUE są wszechstronne cele polityki UE wspierające wysiłki Afryki na rzecz budowy pokojowej, demok­ ratycznej i dostatniej przyszłości, przedstawione w strategii UE dotyczącej Afryki. Cele te obejmują:

(1) Dz.U. L 323 z 8.12.2007, s. 45.

2.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/51

— inwestowanie w ludzi: wspieranie wysiłków w kwestiach równości płci, zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego i edukacji, promowanie programów wymiany, sieci uczelni wyższych i centrów doskonałości, zajęcie się pierwotnymi przyczynami migracji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 322 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 39 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2009 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7415)

 • Dz. U. L322 - 30 z 20082.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wytycznych w odniesieniu do programów nadzoru stanu zdrowia zwierząt opartych na ocenie ryzyka, o których mowa w dyrektywie Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6787) (1)

 • Dz. U. L322 - 27 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L322 - 25 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające po raz 101. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L322 - 11 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L322 - 9 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20082.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1187/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L322 - 0 z 20082.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.