Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 62

Strona 1 z 3
L 323/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2008/899/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i stanowiącym o ostatecznym pobraniu cła tymczaso­ wego nałożonego na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z ChRL.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

(4)

Dochodzenie potwierdziło tymczasowe ustalenia doty­ czące dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z ChRL.

B. ZOBOWIĄZANIA

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 488/2008 (2), Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(5)

Po przyjęciu tymczasowych środków antydumpingo­ wych, sześciu współpracujących producentów eksportują­ cych w ChRL, a mianowicie Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry i Weifang Ensign Industry zaproponowało zobowiązania cenowe zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzą­ dzenia podstawowego. Zgodnie z tymi zobowiązaniami wymienieni producenci eksportujący zobowiązali się do sprzedaży produktu objętego postępowaniem po cenach równych lub wyższych od poziomu, który usuwa wyrzą­ dzający szkodę wpływ dumpingu. Każdy producent eksportujący podał jedną minimalną cenę importową dla wszystkich rodzajów produktów w celu ograniczenia ryzyka obejścia tych zobowiązań.

(2)

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków anty­ dumpingowych Komisja kontynuowała badanie dumpingu, szkody i interesu Wspólnoty. Ostateczne ustalenia i wnioski z dochodzenia są przedstawione w rozporządzeniu (WE) nr 1193/2008 (3) w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydympingowego

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 143 z 3.6.2008, s. 13. (3) Patrz s. 1 Dz.U.

Dodatkowo zobowiązania te przewidują indeksację mini­ malnych cen, zważywszy na znaczne wahania cen produktu objętego postępowaniem, w szczególności znaczny ich wzrost po okresie objętym dochodzeniem. Indeksacji dokonuje się poprzez odniesienie do publicz­ nych międzynarodowych notowań kukurydzy – głów­ nego surowca wykorzystywanego przez producentów eksportujących. Jednakże producenci eksportujący zapro­ ponowali ustalenie cen minimalnych na poziomie co najmniej równym poziomowi cen nie powodującemu szkody, nawet jeżeli zastosowanie indeksacji prowadzi­ łoby do niższego poziomu cen.

3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/63

(6)

Laiwu Taihe Biochemistry, przedsiębiorstwo, któremu przyznano traktowanie na zasadach rynkowych, zapro­ ponowało, że dokona kalkulacji ceny minimalnej na podstawie wartości normalnej ustalonej podczas docho­ dzenia.

(7)

Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia zobo­ wiązań cenowych w wyniku kompensacji cen producenci eksportujący po pierwsze zobowiązali się do składania sprawozdań na temat całej sprzedaży poza UE odbiorcom, których organizacja lub struktura ma zasięg pozawspólnotowy, jeśli producent eksportujący sprzeda­ wałby swoje wyroby takim odbiorcom na terenie UE. Po drugie, producenci eksportujący zgodzili się przestrzegać określonej polityki cenowej w odniesieniu do wspom­ nianej sprzedaży poza UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 20083.12.2008

  Decyzja Rady 2008/901/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. dotycząca niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L323 - 65 z 20083.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/900/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/107/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L323 - 33 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L323 - 31 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/102/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L323 - 28 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L323 - 26 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2009 r.

 • Dz. U. L323 - 24 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego na obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L323 - 22 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L323 - 20 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L323 - 18 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Scottish Farmed Salmon (ChOG))

 • Dz. U. L323 - 16 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1193/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 0 z 20083.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.