Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/901/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. dotycząca niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

Data ogłoszenia:2008-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 66

L 323/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2008

DECYZJA RADY 2008/901/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. dotycząca niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 i jego art. 23 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

EUR na okres od dnia 2 grudnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2009 r. 2. Wydatki finansowane z kwoty przewidzianej w ust. 1 kwalifikują się do finansowania od dnia 2 grudnia 2008 r. 3. Zarządzanie wydatkami odbywa się zgodnie z przepisami i procedurami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Zarządzanie wydatkami podlega umowie między szefem misji wyjaśniającej a Komisją. 4. Szef misji wyjaśniającej rozlicza się z Komisją z wszelkich wydatków. Artykuł 3 Skład misji wyjaśniającej Decyzję o składzie misji wyjaśniającej podejmuje szef misji wyjaśniającej. W skład misji wyjaśniającej wchodzą uznani eksperci, w szczególności prawnicy, historycy, wojskowi oraz eksperci w dziedzinie praw człowieka. Artykuł 4 Ocena Wprowadzenie w życie niniejszej decyzji jest oceniane przez Radę przed dniem 31 lipca 2009 r. Artykuł 5 Wejście w życie i wygaśnięcie Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 lipca 2009 r. Artykuł 6 Publikacja Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 1 września 2008 r. Rada Europejska oświad­ czyła, że Unia Europejska jest gotowa do wsparcia wszel­ kich wysiłków zmierzających ku pokojowemu i trwałemu rozwiązywaniu konfliktów w Gruzji oraz że jest gotowa do wspierania środków budowy zaufania. W dniu 15 września 2008 r. Rada wyraziła poparcie dla idei niezależnego dochodzenia dotyczącego konfliktu w Gruzji. Należy mianować panią Heidi TAGLIAVINI szefem misji wyjaśniającej,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Szef niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej i zadania misji 1. Pani Heidi TAGLIAVINI zostaje mianowana szefem nieza­ leżnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji, zwanej dalej „misją wyjaśniającą”, na okres od dnia 2 grudnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2009 r. 2. Celem misji wyjaśniającej jest przeprowadzenie docho­ dzenia w sprawie źródeł i przebiegu konfliktu w Gruzji, w tym z punktu widzenia prawa międzynarodowego (1), prawa humanitarnego i praw człowieka, a także dochodzenia w sprawie oskarżeń zgłoszonych w tym kontekście (2). Zakres dochodzenia, zarówno geograficzny, jak i czasowy, będzie wystarczająco szeroki, aby można było ustalić wszystkie możliwe przyczyny konfliktu. Wyniki dochodzenia zostaną przedstawione, w formie sprawozdania, stronom konfliktu, a także Radzie, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 3. Szef misji wyjaśniającej jest odpowiedzialny za realizację misji wyjaśniającej. W sposób niezależny ustala procedury i metody pracy misji wyjaśniającej, a także treść sprawozdania, o którym mowa w ust. 2. Artykuł 2 Finansowanie 1. Kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją misji wyjaśniającej wynosi 1 600 000

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

C. LAGARDE

Przewodniczący

(1) W tym Aktu końcowego z Helsinek. (2) W tym domniemanych zbrodni wojennych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 65 z 20083.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/900/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/107/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L323 - 62 z 20083.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 33 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L323 - 31 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/102/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L323 - 28 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L323 - 26 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2009 r.

 • Dz. U. L323 - 24 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego na obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L323 - 22 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L323 - 20 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L323 - 18 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Scottish Farmed Salmon (ChOG))

 • Dz. U. L323 - 16 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1193/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 0 z 20083.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.