Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 324 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 324 POZ 1

Strona 1 z 28
3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2008/881/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty i stosowany tymczasowo w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jego zawarcia,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 6 ust. 2, Artykuł 1 uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej podpisanie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(1)

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich do negocjacji z Marokiem protokołu zmieniającego umowy podpisane między Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi, między innymi Układ eurośródziemnomorski o stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(2)

Negocjacje te zakończyły się powodzeniem, ku zadowoleniu Komisji.

(3)

Tekst protokołu wynegocjowanego z Królestwem Maroka przewiduje w art. 9 ust. 2 jego tymczasowe stosowanie przed wejściem w życie.

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

L 324/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

3.12.2008

Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w terminie późniejszym. Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący

3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

L 324/3

do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, (zwane dalej „państwami członkowskimi UE”), reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej,

L 324/4

i

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 324 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.