Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nošovické kysané zelí (ChNP), Pardubický perník (ChOG), Aceite del Baix Ebre-Montsià lub Oli del Baix Ebre-Montsià (ChNP))

Data ogłoszenia:2008-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 3

7.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 112/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nošovické kysané zelí (ChNP), Pardubický perník (ChOG), Aceite del Baix Ebre-Montsią lub Oli del Baix Ebre-Montsią (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

panii o rejestrację nazwy „Aceite del Baix Ebre-Montsią” lub „Oli del Baix Ebre-Montsią” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zarejestrować te nazwy,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Nazwy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostają zarejestrowane. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy oraz na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy „Nošovické kysané zelí” „Pardubický perníkoraz”, wniosek Hisz-

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 102 z 5.5.2007, str. 16 (Nošovické kysané zelí), Dz.U. C 103 z 8.5.2007, str. 20 (Pardubický perník), Dz.U. C 105 z 9.5.2007, str. 6 (Aceite del Baix Ebre-Montsią lub Oli del Baix Ebre-Montsią).

L 33/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2008

ZAŁĄCZNIK 1. Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu: Klasa 1.5. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.) HISZPANIA Aceite del Baix Ebre-Montsią lub Oli del Baix Ebre-Montsią (ChNP) Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone REPUBLIKA CZESKA Nošovické kysané zelí (ChNP) 2. Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006: Klasa 2.4. Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie REPUBLIKA CZESKA Pardubický perník (ChOG)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 8 z 20087.2.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie środków redukcji ryzyka dla następujących substancji: piperazyna, cykloheksan, metylenodifenylodiizocyjanian, but-2-yno-1,4-diol, metylooksiran, anilina, akrylan 2-etyloheksylu, 1,4-dichlorobenzen, 3,5-dinitro-2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon, ftalan di(2-etyloheksylu), fenol, 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5901) (1)

 • Dz. U. L33 - 6 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L33 - 5 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L33 - 1 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.