Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

Data ogłoszenia:2008-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 5

7.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 113/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (1), w szczególności jego art. 36 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Wszystkie inne kraje dostawcy są objęte kategorią „inne kraje trzecie”. Stopień wykorzystania kontyngentów przyznanych „innym krajom trzecim” jest bardzo niski. Z tego względu świadectwa pochodzenia są zbędne i powinny zostać zniesione w celu uproszczenia procedur. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1979/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 (2) nakłada wymóg posiadania świadectwa pochodzenia dla zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin w ramach kontyngentu GATT. Świadectwa pochodzenia zostały wprowadzone w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału kontyngentów pomiędzy kraje pełniące rolę dostawców. W chwili obecnej na skutek zmian na rynku jedynym krajem dostawcą, którego przydział jest określony w rozporządzeniu (WE) nr 1979/2006, są Chiny.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1979/2006 skreśla się artykuł 11 i załącznik II. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 91.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 8 z 20087.2.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie środków redukcji ryzyka dla następujących substancji: piperazyna, cykloheksan, metylenodifenylodiizocyjanian, but-2-yno-1,4-diol, metylooksiran, anilina, akrylan 2-etyloheksylu, 1,4-dichlorobenzen, 3,5-dinitro-2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon, ftalan di(2-etyloheksylu), fenol, 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5901) (1)

 • Dz. U. L33 - 6 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L33 - 3 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nošovické kysané zelí (ChNP), Pardubický perník (ChOG), Aceite del Baix Ebre-Montsià lub Oli del Baix Ebre-Montsià (ChNP))

 • Dz. U. L33 - 1 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.