Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Data ogłoszenia:2008-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 6

L 33/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 114/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

budżetowego, mogą zostać przeniesione wyłączenie na następny rok budżetowy, na mocy decyzji podjętej przez Komisję do dnia 15 lutego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy oraz środki dostępne w roku 2007, zatwierdzenie wielu programów może nastąpić dopiero po przeniesieniu środków niewykorzystanych w tym roku budżetowym. Wynika z tego, że w roku 2007, tj. pierwszym roku okresu programowania, część wydatków poniesionych przed terminem przez państwa członkowskie nie będzie mogła być przedmiotem deklaracji wydatków przed terminem przypadającym na dzień 31 stycznia 2008 r. przewidzianym w art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 883/2006.

(1)

Artykuł 16 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (2) przewiduje, że wydatki poniesione przed terminem zatwierdzenia programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 przez państwa członkowskie na ich własną odpowiedzialność muszą być zgłaszane łącznie w ramach pierwszej deklaracji wydatków po przyjęciu tych programów. Zasada ta była przewidziana dla programów, które nie zostały zatwierdzone przed dniem 31 marca 2007 r.

(5)

W celu ułatwienia zarządzania finansowego programami rozwoju obszarów wiejskich i uniknięcia dalszego wydłużania terminu zwrotu wydatków poniesionych przez państwa członkowskie należy ustalić nowy termin pozwalający państwom członkowskim, w drodze odstępstwa od art. 16 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 883/2006, na sporządzenie specjalnej, uzupełniającej deklaracji wydatków poniesionych w 2007 r. przed terminem w ramach programów zatwierdzonych przez Komisję, między dniem podjęcia przez Komisję decyzji o przeniesieniu środków z roku 2007 a dniem 29 lutego 2008 r.

(2)

Artykuł 23 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 przewiduje, że zobowiązania budżetowe Wspólnoty związane z programami rozwoju obszarów wiejskich są realizowane w ratach rocznych oraz że w odniesieniu do każdego programu zobowiązanie budżetowe odnoszące się do pierwszej raty następuje po przyjęciu tego programu przez Komisję.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 883/2006.

(7) (3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) środki, które nie zostały wykorzystane do końca roku

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1437/2007 (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1305/2007 (Dz.U. L 290 z 8.11.2007, s. 17). (3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

Artykuł 1 W art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

7.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/7

„Jednakże jeśli program rozwoju obszarów wiejskich nie zostanie zatwierdzony przez Komisję do dnia 31 marca 2007 r., wydatki poniesione przed tym terminem przez agencję płatniczą na jej własną odpowiedzialność, w okresach poprzedzających przyjęcie tego programu, są przedstawione Komisji łącznie w pierwszej deklaracji wydatków po przyjęciu programu. Ponadto, w drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych przez Komisję między dniem 15 października a dniem 12 grudnia 2007 r. wydatki poniesione przez agencje płatnicze przed terminem do dnia 15 października 2007 r. włącznie podlegają specjalnej, uzupełniającej deklaracji wydatków składanej do dnia 12 grudnia 2007 r. oraz, w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich

zatwierdzonych przez Komisję między dniem podjęcia przez Komisję decyzji o przeniesieniu środków niewykorzystanych z roku 2007, zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, a dniem 29 lutego 2008 r., wydatki poniesione przed terminem przez agencje płatnicze do dnia 31 grudnia 2007 r. włącznie podlegają specjalnej, uzupełniającej deklaracji wydatków składanej do dnia 29 lutego 2008 r.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 8 z 20087.2.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie środków redukcji ryzyka dla następujących substancji: piperazyna, cykloheksan, metylenodifenylodiizocyjanian, but-2-yno-1,4-diol, metylooksiran, anilina, akrylan 2-etyloheksylu, 1,4-dichlorobenzen, 3,5-dinitro-2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon, ftalan di(2-etyloheksylu), fenol, 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5901) (1)

 • Dz. U. L33 - 5 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L33 - 3 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nošovické kysané zelí (ChNP), Pardubický perník (ChOG), Aceite del Baix Ebre-Montsià lub Oli del Baix Ebre-Montsià (ChNP))

 • Dz. U. L33 - 1 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.