Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 8

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie środków redukcji ryzyka dla następujących substancji: piperazyna, cykloheksan, metylenodifenylodiizocyjanian, but-2-yno-1,4-diol, metylooksiran, anilina, akrylan 2-etyloheksylu, 1,4-dichlorobenzen, 3,5-dinitro-2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon, ftalan di(2-etyloheksylu), fenol, 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5901) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 8

Strona 1 z 3
L 33/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie środków redukcji ryzyka dla następujących substancji: piperazyna, cykloheksan, metylenodifenylodiizocyjanian, but-2-yno-1,4-diol, metylooksiran, anilina, akrylan 2-etyloheksylu, 1,4-dichlorobenzen, 3,5-dinitro-2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon, ftalan di(2-etyloheksylu), fenol, 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5901)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/98/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— but-2-yno-1,4-diol, — metylooksiran, — anilina, — akrylan 2-etyloheksylu, — 1,4-dichlorobenzen, — 3,5-dinitro-2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon, — ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), — fenol, — 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyka stwarzanego przez substancje istniejące (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące substancje zostały określone jako substancje priorytetowe podlegające ocenie zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1179/94 (2), (WE) nr 2268/95 (3) oraz (WE) nr 143/97 (4), dotyczącymi odpowiednio pierwszej, drugiej i trzeciej listy substancji priorytetowych, przewidzianych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93: — piperazyna, — cykloheksan, — metylenodifenylodiizocyjanian,

(1) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 131 z 26.5.1994, str. 3. (3) Dz.U. L 231 z 28.9.1995, str. 18. (4) Dz.U. L 25 z 28.1.1997, str. 13.

Państwa członkowskie wyznaczone jako sprawozdawcy na mocy powyższych rozporządzeń zakończyły działania związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego tych substancji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego istniejących substancji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 (5) oraz zaproponowały strategię redukcji ryzyka zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 793/93.

(5) Dz.U. L 161 z 29.6.1994, str. 3.

7.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/9

(3)

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE) oraz z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), które wydały opinie na temat przeprowadzanej przez sprawozdawców oceny ryzyka. Opinie te zostały opublikowane na stronach internetowych komitetów SCTEE i SCHER.

czalne wartości emisji lub równoważne parametry bądź środki techniczne w odniesieniu do piperazyny w celu zagwarantowania, że dane instalacje zaczną działać zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (zwanymi dalej „BAT”) w terminie do dnia 31 października 2007 r., z uwzględnieniem technicznych właściwości tych instalacji, ich geograficznego położenia i lokalnych warunków środowiska.

(4)

Wyniki oceny ryzyka oraz zalecane strategie redukcji ryzyka zostały przedstawione w komunikacie Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii redukcji ryzyka dla następujących substancji: piperazyna, cykloheksan, metylenodifenylodiizocyjanian, but-2-yno-1,4-diol, metylooksiran, anilina, akrylan 2-etyloheksylu, 1,4-dichlorobenzen, 3,5-dinitro2,6-dimetylo-4-tert-butyloacetofenon, ftalan di(2-etyloheksylu), fenol, 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen (1).

2) Państwa członkowskie powinny bacznie monitorować stosowanie BAT w odniesieniu do piperazyny oraz informować Komisję o wszelkich istotnych zmianach w ramach wymiany informacji dotyczących BAT.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 33 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L33 - 6 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L33 - 5 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L33 - 3 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Nošovické kysané zelí (ChNP), Pardubický perník (ChOG), Aceite del Baix Ebre-Montsià lub Oli del Baix Ebre-Montsià (ChNP))

 • Dz. U. L33 - 1 z 20087.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.