Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 1

Strona 1 z 2
10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1222/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

tuńczyka tropikalnego, oraz liczbę wspólnotowych statków prowadzących połowy włócznika i tuńczyka białego oraz odpowiadającą im zdolność połowową wyrażoną w pojemności brutto, a także określić ich rozdział między zainteresowane państwa członkowskie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 40/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 (2) ustala upra­ wnienia do połowów na rok 2008 i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe. Na dorocznych posiedzeniach w 2006 r. i 2007 r. Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) przy­ jęła szereg środków w zakresie zarządzania i kontroli dotyczących ograniczenia zdolności połowowej statków prowadzących połowy tuńczyków tropikalnych, włócz­ nika i tuńczyka białego; środki te wprowadzono do prawa wspólnotowego rozporządzeniem (WE) nr 40/2008. Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację daleko migru­ jących gatunków w Oceanie Indyjskim oraz uwzględ­ niając działania połowowe prowadzone w przeszłości i czynną obecność wspólnotowej floty poławiającej takie gatunki na obszarze IOCT w latach odniesienia 2006 i 2007, należy ustalić liczbę wspólnotowych statków o całkowitej długości wynoszącej 24 metry i więcej oraz poniżej 24 metrów operujących poza wyłączną strefą ekonomiczną, prowadzących połowy

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 40/2008 Artykuł 72 i 73 rozporządzenia (WE) nr 40/2008 otrzymują brzmienie: „Artykuł 72 Ograniczenia zdolności połowowej statków poławiających tuńczyka tropikalnego 1. Maksymalna liczba wspólnotowych statków poławiają­ cych tuńczyka tropikalnego na obszarze IOTC oraz odpowia­ dająca im zdolność połowowa wyrażona w GT (pojemności brutto) wynoszą:

Państwo członkowskie Zdolność połowowa (w GT)

(2)

Maksymalna liczba statków

(3)

Hiszpania Francja Włochy

22 21 1

61 400 31 467 2 137

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (2) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zmienić liczbę statków, zgodnie z rodzajem narzędzi połowowych, pod warunkiem że mogą udowodnić Komisji, że zmiana liczby statków, zgodnie z rodzajem narzędzi poło­ wowych, nie prowadzi do zwiększenia nakładu połowowego w odniesieniu do przedmiotowych stad ryb.

L 331/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

3. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku propozycji transferu zdolności do ich floty, statki objęte transferem figurowały w rejestrze statków IOTC lub w rejestrze statków innej regionalnej organizacji ds. rybołów­ stwa zajmującej się połowami tuńczyka. Transferem nie mogą być objęte statki figurujące w wykazie statków IUU dowolnej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. 4. Statki wspólnotowe, o których mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 22 z 200810.12.2008

  Decyzja Rady 2008/922/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 21 z 200810.12.2008

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L331 - 19 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/798/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197) (1)

 • Dz. U. L331 - 15 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2008 i zmieniająca decyzję 2007/782/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7572)

 • Dz. U. L331 - 13 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L331 - 11 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 8 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L331 - 5 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L331 - 3 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 0 z 200810.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.