Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 11

10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1226/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe niektórych środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczają­ cych w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. Decyzja Rady 2008/922/WPZiB (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3) poprzez dodanie 11 osób oraz usunięcie jednej osoby. Należy

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zostaje zmieniony zgodnie z opisem w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opubliko­ wania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1. (2) Patrz str. 22 Dz.U. (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66.

L 331/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany: (1) Do wykazu po numerze 168 dodaje się następujące osoby fizyczne:

NAZWISKO FUKNCJA/POWODY UMIESZCZENIA W WYKAZIE

„173. Newton Kachepa

Parlamentarzysta z prowinicji Mudzi North; uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed i po wyborami Armia Narodowa Zimbabwe; uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed wyborami i po nich Armia Narodowa Zimbabwe; uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed wyborami i po nich W dniu 12 sierpnia 2008 otrzymał awans na stanowisko gen. dywizji (w stanie spoczynku); były p.o. podsekre­ tarza stanu w Ministerstwie Finansów; uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed wyborami i po nich Uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizo­ wanej przed wyborami i po nich Młodszy inspektor policji Republiki Zimbabwe; uczestni­ czył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed wyborami i po nich Komisarz; uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed wyborami i po nich Zastępca komendanta; uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed wyborami i po nich Sierżant; uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru organizowanej przed wyborami i po nich Gubernator prowincji Mashonaland Central Gubernator prowincji Mashonaland West”

174. maj. Kairo Mhandu

175. gen. bryg. Sibusio Bussie Moyo

176. gen. bryg. Richard Ruwodo

177. Misheck Nyawani

178. Columbus Mudonhi

179. Isaac Mumba

180. Martin Kwainona

181. Paul Mudzvova

182. Martin Dinha 183. Faber Chidarikire

(2) Z wykazu usuwa się następujące osoby fizyczne: „45. Makoni, Simbarashe

Zastępca sekretarza generalnego ds. gospodarczych biura politycznego partii ZANU (PF) (były minister finansów), urodzony 22.3.1950, członek biura politycznego, przez co jest silnie powiązany z rządem i prowadzoną przez niego polityką”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 22 z 200810.12.2008

  Decyzja Rady 2008/922/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 21 z 200810.12.2008

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L331 - 19 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/798/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197) (1)

 • Dz. U. L331 - 15 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2008 i zmieniająca decyzję 2007/782/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7572)

 • Dz. U. L331 - 13 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L331 - 8 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L331 - 5 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L331 - 3 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 1 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

 • Dz. U. L331 - 0 z 200810.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.