Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2008 i zmieniająca decyzję 2007/782/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7572)

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 15

Strona 1 z 3
10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 grudnia 2008 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2008 i zmieniająca decyzję 2007/782/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7572) (2008/920/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

programów. Wyniki tej oceny wskazują, że niektóre państwa członkowskie nie wykorzystają w całości przy­ znanych im na rok 2008 środków, podczas gdy inne przekroczą wysokość przyznanych im środków.

(4)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(5)

Należy zatem odpowiednio skorygować wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na niektóre z tych programów. Właściwe jest ponowne rozdzielenie funduszy poprzez przeniesienie środków z programów realizowanych przez państwa członkowskie, które nie wykorzystują w pełni przyznanych im kwot, na rzecz tych, które kwoty te przekraczają. Rozdzielenie to powinno opierać się na najświeższych informacjach dotyczących wydatków rzeczywiście poniesionych przez zaintereso­ wane państwa członkowskie.

(2)

W decyzji Komisji 2007/782/WE z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne (2), zatwierdzono określone programy krajowe i ustalono stawkę i maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty dla każdego programu przedłożonego przez państwa człon­ kowskie. Komisja oceniła złożone przez państwa członkowskie sprawozdania dotyczące wydatków na realizację tych

Dodatkowo Belgia, Dania i Finlandia przedstawiły zmie­ nione programy monitorowania pasażowalnych encefalo­ patii gąbczastych (TSE), Węgry przedłożyły zmieniony program zwalczania wścieklizny, a Rumunia przesłała zmieniony program zwalczania klasycznego pomoru świń.

(6)

(3)

Komisja dokonała oceny tych zmienionych programów zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia. Programy te uznano za zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym w zakresie weterynarii, w szczególności z kryteriami określonymi w decyzji 90/638/EWG (3). W związku z tym należy zatwierdzić zmienione programy dla tych pięciu państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. (2) Dz.U. L 314 z 1.12.2007, s. 29.

(3) Dz.U. L 347 z 12.12.1990, s. 27.

L 331/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

(7)

Należy zatem 2007/782/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

a) 1 550 000 EUR dla Irlandii; b) 3 000 000 EUR dla Hiszpanii;

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

c) 4 100 000 EUR dla Włoch; d) 15 000 EUR dla Cypru; e) 1 460 000 EUR dla Portugalii; f) 4 400 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Program monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczas­ tych (TSE) przedstawiony przez Belgię w dniu 23 maja 2008 r. niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 22 z 200810.12.2008

  Decyzja Rady 2008/922/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 21 z 200810.12.2008

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L331 - 19 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/798/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197) (1)

 • Dz. U. L331 - 13 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L331 - 11 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 8 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L331 - 5 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L331 - 3 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 1 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

 • Dz. U. L331 - 0 z 200810.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.