Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/798/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 19

10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/798/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/921/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b),

(5)

Według informacji przekazanych przez państwa człon­ kowskie za pomocą systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt wysokie stężenie melaminy stwierdzono niedawno także w przywożonych z Chin produktach zawierających soję lub przetwory sojowe. Melaminę stwierdzono także w wodorowęglanie amonu, stosowanym w przemyśle spożywczym jako środek spulchniający. Dlatego właściwe jest rozszerzenie środków ustanowionych w decyzji Komisji 2008/798/WE także na wyżej wymienione produkty. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W artykule 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 prze­ widziano możliwość przyjęcia odpowiednich środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożonych z kraju trzeciego, aby chronić zdrowie ludzkie, zdrowie zwierząt lub środowisko, w przypadku gdy nie można w wystarczający sposób zapobiegać ryzyku za pomocą środków podjętych przez poszczególne państwa człon­ kowskie. W mleku początkowym i innych przetworach mlecznych z Chin stwierdzono wysokie stężenie melaminy. Mela­ mina jest półproduktem chemicznym używanym w produkcji żywic aminowych i tworzyw sztucznych i stosowana jest jako monomer oraz jako dodatek do tworzyw sztucznych. Wysokie stężenie melaminy w żywności może mieć bardzo poważny wpływ na zdrowie. Aby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia, które może powstać w wyniku narażenia na zawartość melaminy w produktach żywnościowych i paszach, w decyzji Komisji 2008/798/WE nakładającej specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającej decyzję Komisji 2008/757/WE przewidziano zakaz przywozu do Wspólnoty produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne, będących środkami spoży­ wczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci oraz zobowiązano państwa członkowskie do prowadzenia systematycznych kontroli przy przywozie innych pasz oraz żywności zawierających mleko lub przetwory mleczne. W decyzji tej zobowią­ zano również państwa członkowskie do wycofania z obrotu wszelkich produktów tego typu zawierających melaminę w dawkach przekraczających 2,5 mg/kg.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2008/798/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

(3)

„Państwa członkowskie zabraniają przywozu do Wspólnoty pochodzących lub wysłanych z Chin produktów zawierają­ cych mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, będących środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci w rozumieniu dyrektywy Rady 89/398/EWG w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio­ wego. Państwa członkowskie dopilnowują również, by wszelkie takie produkty wykryte po dniu wejścia w życie niniejszej decyzji zostały bezzwłocznie wycofane z obrotu i zniszczone.”. 2) Artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole dokumen­ tacji, identyfikacyjne oraz kontrole bezpośrednie, łącznie z analizami laboratoryjnymi, wszystkich przesyłek pocho­ dzących lub wysłanych z Chin i obejmujących wodoro­ węglan amonu przeznaczony do żywności i pasz oraz pasze i żywność zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe. Państwa członkowskie mogą przeprowadzać kontrole wyrywkowe przed przywozem innych produktów żywnoś­ ciowych i pasz o wysokiej zawartości białka pochodzących z Chin.

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

L 331/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

Tego typu kontrole mają przede wszystkim na celu ustalenie, czy poziom melaminy, o ile stwierdzi się jej zawartość, nie przekracza 2,5 mg/kg produktu. Przesyłki zatrzymuje się do czasu uzyskania wyników analiz laboratoryjnych.”. 3) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz lub ich przedstawiciele informują z wyprzedzeniem dany punkt kontroli, o którym mowa w art. 2 ust. 3, o szacunkowym dniu i godzinie przybycia wszystkich przesyłek pochodzą­ cych lub wysłanych z Chin, obejmujących pasze oraz żywność zawierające mleko, przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe.”.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 22 z 200810.12.2008

  Decyzja Rady 2008/922/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 21 z 200810.12.2008

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L331 - 15 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2008 i zmieniająca decyzję 2007/782/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7572)

 • Dz. U. L331 - 13 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L331 - 11 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 8 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L331 - 5 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L331 - 3 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 1 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

 • Dz. U. L331 - 0 z 200810.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.