Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/922/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 22

L 331/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/922/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB (1), w szczególności jego art. 6 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

(4)

wzmocnieniu środków ograniczających dotyczących zakazania wjazdu na terytorium państw członkowskich lub przejazdu przez nie osobom fizycznym wymie­ nionym w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB.

a także mając na uwadze, co następuje:

W następstwie aktów przemocy zorganizowanych i dokonanych przez władze Zimbabwe oraz w związku z uporczywym blokowaniem wprowadzenia w życie porozumienia politycznego podpisanego dnia 15 września 2008 r. do wykazu znajdującego się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB należy dodać pewne osoby.

(1)

Na mocy wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu między innymi niedopusz­ czanie do wjazdu na terytorium państw członkowskich i zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodar­ czych należących do członków rządu Zimbabwe, jak i do osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek lub podmiotów z nimi związanych i innych osób fizycznych lub prawnych prowadzących działania poważnie narusza­ jące zasady demokracji, poszanowanie praw człowieka i zasady państwa prawa w Zimbabwe, których wykaz znajduje się w załączniku do tego wspólnego stanowiska.

(5)

Nie występują już powody umieszczenia jednej osoby w wykazie znajdującym się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB.

(6)

Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB powinien zostać odpowiednio zmieniony,

(2)

W związku z aktami przemocy, które zostały zorganizo­ wane i popełnione przez władze Zimbabwe podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2008 roku, Rada postanowiła dodać pewne osoby i podmioty do wykazu zamieszczonego w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB i dnia 22 lipca 2008 r. przyjęła decyzję 2008/605/WPZiB (2).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Osoby wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji dodaje się do wykazu znajdującego się w załączniku do wspól­ nego stanowiska 2004/161/WPZiB.

(3)

Przyjmując dnia 31 lipca 2008 r. wspólne stanowisko 2008/632/WPZiB (3), Rada podjęła również decyzję o 2. Osobę wymienioną w załączniku II do niniejszej decyzji wykreśla się z wykazu znajdującego się w załączniku do wspól­ nego stanowiska 2004/161/WPZiB.

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66. (2) Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 34. (3) Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 53.

10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/23

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

L 331/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

ZAŁĄCZNIK I Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1 173. Newton Kachepa członek parlamentu reprezentujący okręg wyborczy Mudzi North, bezpośrednio zaangażowany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakoń­ czeniu Narodowe Siły Zbrojne Zimbabwe (ZNA), bezpośrednio zaangażowany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu

174. Major Kairo (pseudonim Cairo) Mhandu

175. Generał brygady Sibusio Bussie Narodowe Siły Zbrojne Zimbabwe (ZNA), bezpośrednio zaangażowany Moyo w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu 176. Generał brygady Richard Ruwodo 177. Misheck Nyawani 178. Columbus Mudonhi 179. Isaac Mumba 180. Martin Kwainona 181. Paul Mudzvova 182. Martin Dinha 183. Faber Chidarikire w dniu 12 sierpnia mianowany na stopień generała dywizji (w stanie spoczynku); były p.o. stałego podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony, bezpośrednio zaan­ gażowany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu komisarz (w stanie spoczynku), bezpośrednio zaangażowany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu zastępca inspektora Policji Republiki Zimbabwe (ZRP), bezpośrednio zaangażo­ wany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu komisarz, bezpośrednio zaangażowany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu zastępca komisarza, bezpośrednio zaangażowany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu sierżant, bezpośrednio zaangażowany w kampanię terroru prowadzoną przed wyborami i po ich zakończeniu gubernator prowincji Mashonaland Central gubernator prowincji Mashonaland West

ZAŁĄCZNIK II Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 45. Makoni, Simbarashe Zastępca sekretarza generalnego ds. gospodarczych w Biurze Politycznym ZANU (PF) (były minister finansów), ur. 22.3.1950 r. Członek Biura Politycznego mający silne powiązania z rządem i jego polityką.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 21 z 200810.12.2008

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L331 - 19 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/798/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197) (1)

 • Dz. U. L331 - 15 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2008 i zmieniająca decyzję 2007/782/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7572)

 • Dz. U. L331 - 13 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L331 - 11 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 8 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L331 - 5 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L331 - 3 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 1 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

 • Dz. U. L331 - 0 z 200810.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.