Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 5

10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1224/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2008 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone od dnia 20 do dnia 30 listopada 2008 r. dla niektórych kontyngentów taryfowych określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szcze­

gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfo­ wych (3) dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości są wydawane pozwolenia, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zasto­ sować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz produktów objętych kontyngentami taryfowymi określonymi w części I.A, I.D, I.F, I.H, I.I, oraz I.J załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożone w okresie od dnia 20 do dnia 30 listopada 2008 r. stanowią podstawę do wydania pozwoleń na przywóz ilości objętych wnioskiem pomnożonych przez współczynniki przydziału ustalonych w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29.

L 331/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

ZAŁĄCZNIK I.A

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4590 09.4599 09.4591 09.4592 09.4593 09.4594 09.4595 09.4596

100 % — 100 % — — — 2,040816 % 100 %

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

I.D Produkty pochodzące z Turcji

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4101

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

I.F Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4155

99,009900 %

I.H Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4179

100 %

I.I Produkty pochodzące z Islandii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4205 09.4206

100 % 100 %

10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/7

I.J Produkty pochodzące z Republiki Mołdowy

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4210

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 331 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 22 z 200810.12.2008

  Decyzja Rady 2008/922/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 21 z 200810.12.2008

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L331 - 19 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/798/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8197) (1)

 • Dz. U. L331 - 15 z 200810.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2008 i zmieniająca decyzję 2007/782/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7572)

 • Dz. U. L331 - 13 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L331 - 11 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L331 - 8 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L331 - 1 z 200810.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

 • Dz. U. L331 - 0 z 200810.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.