Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca finansowego wkładu Wspólnoty na 2009 r. dla Wspólnego Centrum Badawczego Komisji w Belgii i we Włoszech na rzecz określonych działań prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7702)

Data ogłoszenia:2008-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 15

Strona 1 z 2
11.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca finansowego wkładu Wspólnoty na 2009 r. dla Wspólnego Centrum Badawczego Komisji w Belgii i we Włoszech na rzecz określonych działań prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7702)

(Jedynie teksty w językach francuskim, włoskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2008/935/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 32 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Geel w Belgii oraz w Isprze we Włoszech, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Finan­ sowy wkład Wspólnoty powinien objąć 100 % kosztów kwalifikowalnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006 (3).

(6)

Wspólnotowe laboratoria referencyjne w dziedzinie kontroli żywności i pasz mogą uzyskać finansowy wkład Wspólnoty zgodnie z art. 28 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2). Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech jest wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 jako wspólno­ towe laboratorium referencyjne ds. materiałów przezna­ czonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w Geel w Belgii jest wymienione w załączniku VII do rozporzą­ dzenia (WE) nr 882/2004 jako wspólnotowe laborato­ rium referencyjne ds. metali ciężkich w paszach i żywności, ds. mikotoksyn oraz ds. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wspólne Centrum Badawcze oraz Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów są służbami Komisji, a ich stosunki określone są w corocznych uzgodnieniach administracyjnych, którym towarzyszy program prac i jego budżet. Przeprowadzono ocenę programów prac i odpowiadających im szacunkowych budżetów na 2009 r. dotyczących wspólnotowych laboratoriów refe­ rencyjnych w ramach Wspólnego Centrum Badawczego. W związku z powyższym należy przyznać finansowy wkład Wspólnoty na rzecz określonych działań Wspól­

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) programy zwal­ czania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolni­ czego Gwarancji (EFRG). Ponadto w art. 13 akapit drugi wymienionego rozporządzenia przewidziano, że w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w odniesieniu do środków i programów objętych decyzją 90/424/EWG, koszty administracyjne i koszty zatrud­ nienia poniesione przez państwa członkowskie i przez beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG pokrywa Fundusz. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Finansowy wkład Wspólnoty zostaje przyznany na rzecz nastę­ pujących działań Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Isprze we Włoszech („laboratorium”), prowadzo­ nych zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz na rzecz organizacji warsztatów dotyczących tego rodzaju działań, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.: 1) działania dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi; wymieniony wkład nie może przekroczyć 180 003 EUR; 2) organizacja warsztatów przez wymienione laboratorium, w zakresie działań, o których mowa w pkt 1; wymieniony wkład nie może przekroczyć 75 947 EUR;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 11 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7637) (1)

 • Dz. U. L333 - 7 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7517) (1)

 • Dz. U. L333 - 5 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 8 dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7378)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200811.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (San Simón da Costa (ChNP), Ail blanc de Lomagne (ChOG), Steirischer Kren (ChOG))

 • Dz. U. L333 - 1 z 200811.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L333 - 0 z 200811.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.