Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 94

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2008-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 94

Strona 1 z 2
L 335/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich (2008/942/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

czyła w niektórych krajach trzecich 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), a w szczególności art. 13 akapit drugi załącznika X do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Współczynniki korygujące stosowane do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracow­ ników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich ulegają zmianie w przypadku krajów wska­ zanych w załączniku. Załącznik ten zawiera sześć tabel doty­ czących poszczególnych miesięcy, określających kraje, których dostosowania dotyczą, i kolejne daty zastosowania dla każdego z nich (1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r.). Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagro­ dzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi rozpo­ rządzenia finansowego i odpowiadają poszczególnym datom określonym w akapicie pierwszym. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 624/2008 (2) ustalono, zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regu­ laminu pracowniczego, współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2007 r. wypłacane w walucie krajów zatrudnienia wynagrodzenia urzęd­ ników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regula­ minu pracowniczego należy dostosować niektóre współ­ czynniki korygujące stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r. w przypadku gdy, w świetle danych statystycz­ nych, jakimi dysponuje Komisja, zmiana kosztów utrzy­ mania mierzonych na podstawie współczynnika korygu­ jącego oraz odpowiedniego kursu walutowego przekro­

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 172 z 2.7.2008, s. 1.

13.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/95

ZAŁĄCZNIK SIERPIEŃ 2007 R.

Miejsce oddelegowania Kursy walutowe sierpień 2007 r. (*) Współczynniki korygujące sierpień 2007 r. (**) Parytety gospodarcze sierpień 2007 r.

Bangladesz Ghana Sudan

94,2022 1,279 2,77849

49,9 67,5 53,6

47,03 0,863 1,489

WRZESIEŃ 2007 R.

Miejsce oddelegowania Kursy walutowe wrzesień 2007 r. (*) Współczynniki korygujące wrzesień 2007 r. (**) Parytety gospodarcze wrzesień 2007 r.

Kazachstan (Astana) (1) Paragwaj Jemen (2)

170,67 6 968 271,551

71,8 76,0 72,1

122,6 5 298 195,7

PAŹDZIERNIK 2007 R.

Miejsce oddelegowania Kursy walutowe październik 2007 r. (*) Współczynniki korygujące październik 2007 r. (**) Parytety gospodarcze październik 2007 r.

Erytrea Gwinea (Konakry) (3) Indie

21,4263 5 398,58 56,215

45,5 63,8 54,3

9,744 3 445 30,52

LISTOPAD 2007 R.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 94 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 99 z 200813.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

 • Dz. U. L335 - 97 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083) (1)

 • Dz. U. L335 - 91 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803) (1)

 • Dz. U. L335 - 61 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (1)

 • Dz. U. L335 - 41 z 200813.12.2008

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 39 z 200813.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 35 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L335 - 32 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L335 - 30 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 28 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 25 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L335 - 3 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L335 - 1 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 0 z 200813.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.