Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 76 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

Data ogłoszenia:2008-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 76 - Strona 2

Strona 2 z 2

Okoliczności, na podstawie których przyjęto decyzję 2008/641/WE, wciąż nie uległy zmianie. Dlatego należy wprowadzić, niniejszym rozporządzeniem, odstępstwo od stosownych przepisów obowiązujących w odniesieniu do Malezji, ustanowionych w załączniku III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1251/2008. W interesie przejrzystości i spójności prawodawstwa wspólnotowego należy zatem uchylić decyzję 2008/641/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 324 z 11.12.2003, s. 37. (3) Dz.U. L 271 z 30.9.2006, s. 71.

(4) Dz.U. L 207 z 5.8.2008, s. 34. (5) Patrz s. 41 Dz.U.

16.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/77

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius caras­ sius oraz Tinca tinca z rodziny Cyprinidae.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2 Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia zostaje obciążony odbiorca lub jego przedstawiciel.

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1251/2008, państwa członkowskie zawie­ szają przywóz z Malezji na swoje terytorium określonych poniżej przesyłek zawierających ryby należące do rodziny Cypri­ nidae, ich ikrę i gamety. a) przesyłki zawierające żywe ryby pochodzące z akwakultury przeznaczone do celów hodowlanych, do łowisk typu „wpuść i złów” i otwartych obiektów ozdobnych, oraz b) w przypadku przesyłek ryb ozdobnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów ozdobnych, tylko ryby gatunków Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio,

Artykuł 3 Niniejszym decyzja 2008/641/WE traci moc od dnia 1 stycznia 2009 r.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 76 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 102 z 200816.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

 • Dz. U. L337 - 94 z 200816.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

 • Dz. U. L337 - 92 z 200816.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L337 - 86 z 200816.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L337 - 83 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L337 - 80 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Dz. U. L337 - 78 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L337 - 41 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

 • Dz. U. L337 - 31 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L337 - 3 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dz. U. L337 - 1 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 0 z 200816.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.