Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 92

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

Data ogłoszenia:2008-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 92

L 337/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady (2008/945/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy,

wania przepisów dotyczących ważenia głosów w Radzie, stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1 tego załącznika.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 121 ust. 3,

(3)

W związku z tym regulamin wewnętrzny powinien zostać dostosowany na rok 2009,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i jego art. 41 ust. 1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając załącznik III art. 2 ust. 2 regulaminu wewnętrz­ nego Rady (1),

Artykuł 1 W załączniku III do regulaminu wewnętrznego art. 1 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 ust. 5 regulaminu wewnętrznego Rady (zwanego dalej „regulaminem”) stanowi, że jeśli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifiko­ waną, a także na wniosek członka Rady, sprawdza się, czy państwa członkowskie stanowiące tę większość reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii Euro­ pejskiej, co oblicza się na podstawie danych liczbowych dotyczących liczby ludności podanych w art. 1 załącz­ nika III do regulaminu wewnętrznego.

„Artykuł 1 Do celów stosowania art. 205 ust. 4 Traktatu WE, art. 118 ust. 4 Traktatu Euratom, art. 23 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 34 ust. 3 Traktatu UE, liczba ludności każdego państwa członkowskiego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. wynosi:

Stan ludności (× 1 000)

Państwo członkowskie

(2)

Artykuł 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu wewnętrz­ nego, odnoszącego się do szczegółowych zasad stoso­

Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo Włochy

82 217,8 63 753,1 61 224,1 59 619,3

(1) Decyzja Rady 2006/683/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, s. 47).

16.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/93

Państwo członkowskie

Stan ludności (× 1 000)

Państwo członkowskie

Stan ludności (× 1 000)

Hiszpania Polska Rumunia Niderlandy Grecja Belgia Portugalia Republika Czeska Węgry Szwecja Austria Bułgaria Dania Słowacja Finlandia Irlandia Litwa Łotwa Słowenia

45 283,3 38 115,6 21 528,6 16 405,4 11 213,8 10 666,9 10 617,6 10 381,1 10 045,4 9 182,9 8 331,9 7 640,2 5 475,8 5 401,0 5 300,5 4 401,3 3 366,4 2 270,9 2 025,9

Estonia Cypr Luksemburg Malta Ogółem próg (62 %)

1 340,9 789,3 483,8 410,3 497 493,1 308 445,7”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2009 r.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 92 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 102 z 200816.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

 • Dz. U. L337 - 94 z 200816.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

 • Dz. U. L337 - 86 z 200816.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L337 - 83 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L337 - 80 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Dz. U. L337 - 78 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L337 - 76 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

 • Dz. U. L337 - 41 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

 • Dz. U. L337 - 31 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L337 - 3 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dz. U. L337 - 1 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 0 z 200816.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.