Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 94

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 94

Strona 1 z 7
L 337/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/946/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit pierwszy,

wolne od określonej choroby, muszą albo pochodzić z innego państwa członkowskiego, strefy lub enklawy, które także zostały uznane za wolne od tej choroby, albo być przetrzymywane w kwarantannie w wodzie pozbawionej danego patogenu, przez odpowiedni okres, który w świetle danych naukowych lub praktycznego doświadczenia okazuje się wystarczający do zmniejszenia ryzyka przenoszenia danej choroby do poziomu pozwa­ lającego na zapobieżenie przenoszeniu danej choroby. Na mocy art. 44 ust. 4 dyrektywy 2006/88/WE ten sam wymóg ma mieć zastosowanie do obszarów objętych programem nadzoru lub eliminowania w odniesieniu do określonej choroby. Wykaz potencjalnych gatunków-wektorów chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE, włącznie z warunkami, zgodnie z którymi wspomniane gatunki mają zostać uznane za wektory do celów art. 17 wspomnianej dyrektywy, jest wyszczególniony w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażającego dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (3). Artykuł 20 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, w drodze odstępstwa od art. 16 wspomnianej dyrektywy, że wypuszczanie dzikich zwierząt wodnych z gatunków podatnych na choroby wymienione w części II załącz­ nika IV do wspomnianej dyrektywy, które zostały złowione w państwie członkowskim, strefie lub enklawie nieuznanych za wolne od choroby, w państwie człon­ kowskim, strefie lub enklawie uznanych za wolne od odnośnej choroby, objęte jest wymogiem poddania dzikich zwierząt wodnych kwarantannie w odpowiednich miejscach będących pod kontrolą właś­ ciwych organów, na okres wystarczający do zmniejszenia ryzyka przenoszenia choroby do dopuszczalnego poziomu. Na mocy art. 44 ust. 4 dyrektywy Rady 2006/88/WE, ten sam wymóg ma mieć zastosowanie do obszarów objętych programem nadzoru lub elimino­ wania w odniesieniu do określonej choroby.

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer­ nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (2), w szczególności jej art. 25 i art. 61 ust. 3,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 16 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE gatunki zwierząt akwakultury podatnych na choroby wymienione w części II załącznika IV do wspomnianej dyrektywy, które mają być wprowadzone do celów hodowlanych lub odnowy populacji do państwa członkowskiego, strefy lub enklawy uznanych za wolne od określonej choroby, muszą pochodzić z państwa członkowskiego, strefy lub enklawy, które także zostały uznane za wolne od tej choroby. Na mocy art. 44 ust. 4 wspomnianej dyrektywy ten sam wymóg ma mieć zastosowanie do obszarów objętych programem nadzoru lub eliminowania w odniesieniu do określonej choroby.

(4)

(2)

Na mocy art. 17 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE gatunkiwektory chorób wymienionych w części II załącznika IV do wspomnianej dyrektywy, które mają być wprowa­ dzone do celów hodowlanych lub odnowy populacji do państwa członkowskiego, strefy lub enklawy uznanych za

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 94 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 102 z 200816.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

 • Dz. U. L337 - 92 z 200816.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L337 - 86 z 200816.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L337 - 83 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L337 - 80 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Dz. U. L337 - 78 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L337 - 76 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

 • Dz. U. L337 - 41 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

 • Dz. U. L337 - 31 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L337 - 3 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dz. U. L337 - 1 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 0 z 200816.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.