Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 112 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 112 - Strona 3

Strona 3 z 3

(14)

W lipcu 2007 r. Rząd Indii oraz Indyjski Instytut Bieg­ łych Księgowych publicznie zobowiązały się do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. i podejmują skuteczne działania celem zapewnienia terminowego i pełnego przejścia na stosowanie MSSF przed tą datą. Nie należy wprawdzie podejmować ostatecznej decyzji w sprawie równoważności standardów rachunkowości podlegających konwergencji z MSSF, dopóki nie zostanie dokonana ocena ich stosowania przez przedsiębiorstwa i biegłych rewidentów, istotne jest jednak wspieranie wysiłków tych krajów, które zobowiązały się dokonać konwergencji swoich standardów rachunkowości z MSSF, a także krajów, które zobowiązały się do przy­ jęcia MSSF. Właściwe jest zatem zezwolenie emitentom z krajów trzecich na sporządzanie we Wspólnocie przez okres przejściowy nieprzekraczający trzech lat rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Chin, Kanady, Korei Południowej lub Indii. Komisja, z fachową pomocą CESR, powinna nadal moni­ torować dalszy rozwój ogólnie przyjętych zasad rachun­ kowości tych krajów trzecich w stosunku do przyjętych MSSF. Należy zachęcać kraje do przyjmowania MSSF. UE może postanowić, że krajowe standardy, które zostały uznane za równoważne z MSSF, nie mogą być dłużej stosowane do sporządzania informacji wymaganych na mocy dyrek­ tywy 2004/109/WE lub rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 (1) wykonującego dyrektywę 2003/71/WE, w przypadku gdy dane kraje przyjęły MSSF jako jedyne obowiązujące standardy rachunkowości. W celu zapewnienia jasności i przejrzystości należy zatem zastąpić decyzję 2006/891/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościo­ wych,

(15)

(9)

(16)

(17)

(10)

(18)

(19)

(11)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Od dnia 1 stycznia 2009 r., oprócz MSSF przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, następujące standardy są uznawane za równoważne MSSF przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 w odniesieniu do rocz­ nych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych: a) międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, pod warunkiem że informacja dodatkowa do zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych zawiera jednoznaczną i bezwarunkową deklarację zgodności z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finan­ sowej zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych;

(1) Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1.

(12)

(13)

L 340/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

b) ogólnie przyjęte w Japonii;

zasady

rachunkowości

obowiązujące

nienia sprawozdań finansowych z obowiązującymi w danym kraju ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Artykuł 1b Ogłoszone publicznie przez kraje trzecie terminy związane z przejściem na MSSF stanowią daty odniesienia dla zniesienia uznania równoważności standardów rachunkowości w przypadku tych krajów trzecich. Artykuł 2 Decyzję 2006/891/WE uchyla się z dniem 1 stycznia 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

c) ogólnie przyjęte zasady rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

obowiązujące

W okresie poprzedzającym lata finansowe rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2012 r. lub później emitenci z krajów trze­ cich mogą sporządzać roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe i półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Chiń­ skiej Republiki Ludowej, Kanady, Republiki Korei lub Republiki Indii. Artykuł 1a Komisja, z fachową pomocą CESR, w dalszym ciągu śledzi starania, które kraje trzecie podejmują na rzecz przejścia na MSSF, oraz kontynuuje w trakcie procesu konwergencji aktywny dialog z właściwymi organami. W 2009 r. Komisja składa sprawozdanie z postępów osiągniętych w tym zakresie Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskiemu Komitetowi Papierów Wartościowych. Komisja informuje ponadto niezwłocznie Radę i Parlament Europejski o każdym przypadku, kiedy kraj trzeci nakłada na emitentów z UE wymóg uzgod­

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 112 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.