Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 112

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 112

Strona 1 z 3
L 340/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/961/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmoni­ zacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 23 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

dami rachunkowości obowiązującymi w innym kraju trzecim, który zobowiązał się do zharmonizowania tych standardów z MSSF. Sprawozdania finansowe, które zostały sporządzone zgodnie z MSSF opublikowanymi przez Radę Międzyna­ rodowych Standardów Rachunkowości (IASB), dostar­ czają ich użytkownikom informacji wystarczających do dokonania przez nich przemyślanej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta. W związku z tym właściwe jest, aby emitenci z krajów trzecich mogli stosować we Wspólnocie MSSF opublikowane przez IASB. Celem oceny równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości kraju trzeciego z przyjętymi MSSF rozpo­ rządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (4) ustanawia definicję równoważności i mechanizm określania równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości kraju trzeciego. Rozporządzenie (WE) nr 1569/2007 nakłada również wymóg, by Komisja podjęła decyzję, na mocy której emitenci wspólnotowi będą mogli w danym kraju trzecim stosować MSSF przyjęte zgodnie z rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1606/2002. W grudniu 2007 r. Komisja konsultowała z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) kwestię technicznej oceny równo­ ważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. W marcu 2008 r. Komisja poszerzyła zakres tych konsultacji o ogólnie przyjęte zasady rachunkowości obowiązujące w Korei Południowej, Kanadzie oraz Indiach. W swoich opiniach przedstawionych odpowiednio w marcu, w maju i w październiku 2008 r. CESR zalecił uznanie amerykańskich i japońskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości za równoważne MSSF do celów stosowania we Wspólnocie. CESR zalecił również tymczasowe uznawanie we Wspólnocie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ogólnie przyję­ tymi zasadami rachunkowości Chin, Kanady, Korei Południowej oraz Indii, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (2) spółki podlegające ustawodawstwu państwa członkowskiego, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w którymkolwiek z państw członkowskich, sporządzają dla każdego roku finansowego zaczynającego się dnia 1 stycznia 2005 r. lub później skonsolidowane sprawo­ zdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standar­ dami rachunkowości, określanymi obecnie powszechnie jako międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 (zwanymi dalej „przyjętymi MSSF”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 112 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

    Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

  • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

    Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

  • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

  • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

    Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

  • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

    Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

  • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

    Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

  • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

  • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

  • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

  • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

  • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

  • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

  • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

  • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

  • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

  • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.