Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 22 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 22 - Strona 2

Strona 2 z 5

Począwszy od dat wyszczególnionych w kolumnie 5 załącznika I do tego rozporządzenia, wpisanie lub zacho­ wanie w przewidzianych w prawodawstwie wspólno­ towym wykazach państw trzecich, dla danych gatunków czy kategorii, z których państwa członkowskie mogą dokonywać przywozu zwierząt lub jaj wylęgowych obję­ tych niniejszym rozporządzeniem, uzależnione jest od przedłożenia Komisji przez dane państwo trzecie programu kontroli (zwalczania). Program taki powinien być równoważny programom przedstawionym przez państwa członkowskie oraz podlega zatwierdzeniu przez Komisję.

(5)

(1) (2) (3) (4)

Chorwacja przedłożyła Komisji własne programy zwal­ czania salmonelli w odniesieniu do drobiu hodowlanego gatunku Gallus gallus i jego jaj wylęgowych, kur niosek gatunku Gallus gallus i ich jaj konsumpcyjnych, a także jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus przeznaczo­ nych do celów hodowlanych lub do produkcji jaj konsumpcyjnych. Programy te stanowią gwarancje równoważne gwarancjom przewidzianym w rozpo­ rządzeniu (WE) nr 2160/2003. Należy zatem je zatwier­ dzić.

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/23

(6)

Decyzją Komisji 2007/843/WE (1) zatwierdzono programy zwalczania salmonelli w stadach kur hodowla­ nych, przedstawione przez Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael, Kanadę i Tunezję. Obecnie Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły Komisji dodatkowy program zwal­ czania salmonelli u jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus, przeznaczonych do produkcji jaj konsumpcyjnych lub do tuczu. Program ten stanowi gwarancje równo­ ważne gwarancjom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003. Program ten należy zatem zatwier­ dzić. Izrael wyjaśnił, że jego program zwalczania salmo­ nelli stosowany jest tylko do łańcucha produkcji mięsa z brojlerów. W ramach umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produk­ tami rolnymi (2) Szwajcaria przesłała do Komisji programy zwalczania salmonelli w odniesieniu do drobiu hodowlanego gatunku Gallus gallus i jego jaj wylęgowych, kur niosek gatunku Gallus gallus i ich jaj spożywczych, a także jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus prze­ znaczonych do celów hodowlanych lub do produkcji jaj konsumpcyjnych oraz w odniesieniu do brojlerów. Programy te stanowią gwarancje równoważne gwaran­ cjom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003. Dla jasności należy to odpowiednio zazna­ czyć w kolumnie 9 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. Niektóre inne kraje trzecie, obecnie ujęte w wykazie w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, nie przedstawiły jeszcze Komisji żadnego programu zwalczania salmonelli bądź też przedstawione już przez nie programy nie stanowią gwarancji równo­ ważnych gwarancjom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003. Ponieważ wymogi dotyczące drobiu hodowlanego i produkcyjnego gatunku Gallus gallus oraz jego jaj, a także jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus, przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003, mają obowiązywać na terytorium Wspól­ noty od dnia 1 stycznia 2009 r., przywóz tego rodzaju drobiu i jaj z tych krajów trzecich po tej dacie nie powi­ nien już być dozwolony. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, zawarty w części 1 załącznika I do decyzji 798/2008. Celem zapewnienia gwarancji równorzędnych gwaran­ cjom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003, kraje trzecie, z których państwa członkow­ skie mogą dokonywać przywozu drobiu rzeźnego gatunku Gallus gallus, powinny poświadczyć zastoso­ wanie programu zwalczania salmonelli w odniesieniu do stada pochodzenia oraz poddanie tego stada badaniu na obecność serotypów salmonelli mających znaczenie dla zdrowia publicznego. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 22 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.