Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 41

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/41

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit pierwszy, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrekty­ wy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret czwarte, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

przez właściwe organy państw członkowskich dla celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób. Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo przeprowadziły przegląd swoich zatwierdzonych miejsc i stacji kwaran­ tanny oraz przesłały Komisji ich zaktualizowany wykaz. Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny określony w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem zostać odpowiednio zmie­ niony. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 318/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustano­ wiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przy­ wozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób do Wspólnoty i warunki kwarantanny mające zastosowanie do tych ptaków po przywozie. W załączniku V do powyższego rozporządzenia okreś­ lono wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzonych

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. (3) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.

L 340/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

Kod ISO kraju

Nazwa kraju

Numer identyfikacyjny miejsca lub stacji kwarantanny

AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE CZ CZ CZ CZ DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY

AT OP Q1 AT-KO-Q1 AT-3-KO-Q2 AT-3-ME-Q1 AT-3-HO-Q-1 AT3-KR-Q1 AT-4-KI-Q1 AT-4-VB-Q1 AT 6 10 Q 1 AT 6 04 Q 1 BE VQ 1003 BE VQ 1010 BE VQ 1011 BE VQ 1012 BE VQ 1013 BE VQ 1016 BE VQ 1017 BE VQ 3001 BE VQ 3008 BE VQ 3014 BE VQ 3015 BE VQ 4009 BE VQ 4017 BE VQ 7015 21750016 21750027 21750050 61750009 BB-1 BW-1 BY-1 BY-2 BY-3 BY-4 HE-2 NI-1 NI-2 NI-3 NW-1

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/43

Kod ISO kraju

Nazwa kraju

Numer identyfikacyjny miejsca lub stacji kwarantanny

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES FR FR GR GR IE IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT MT NL

NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY NIEMCY HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA HISZPANIA FRANCJA FRANCJA GRECJA GRECJA IRLANDIA WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY WŁOCHY MALTA NIDERLANDY

NW-2 NW-3 NW-4 NW-5 NW-6 NW-7 NW-8 NW-9 RP-1 SN-1 SN-2 TH-1 TH-2 ES/01/02/05 ES/05/02/12 ES/05/03/13 ES/09/02/10 ES/17/02/07 ES/04/03/11 ES/04/03/14 ES/09/03/15 ES/09/06/18 ES/10/07/20 38.193.01 32.162.004 GR.1 GR.2 IRL-HBQ-1-2003 Unit A 003AL707 305/B/743 132BG603 170BG601 068CR003 006FR601 054LCO22 I – 19/ME/01 119RM013 006TS139 133VA023 015RM168 BQ 001 NL-13000

L 340/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

Kod ISO kraju

Nazwa kraju

Numer identyfikacyjny miejsca lub stacji kwarantanny

NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL PL PT PT PT PT UK UK UK UK UK

NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY NIDERLANDY POLSKA PORTUGALIA PORTUGALIA PORTUGALIA PORTUGALIA ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

NL-13001 NL-13002 NL-13003 NL-13004 NL-13005 NL-13006 NL-13007 NL-13008 NL-13009 NL-13010 14084501 05 01 CQA 01 02 CQA 03 01 CQAR 05 07 CQAA 21/07/01 21/07/02 01/08/01 21/08/01 24/08/01”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.