Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57

Strona 1 z 12
19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Aby osiągnąć ten cel i zapewnić skuteczne monitoro­ wanie przez Komisję tych uzgodnień i międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, należy dokładnie określić przywóz księgowany w ramach tych kontyngentów ustanowić, by Hiszpania i Portugalia co miesiąc zgłaszały Komisji faktycznie przywożone ilości przedmiotowych produktów i dokładnie określały stoso­ waną metodą obliczeniową.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. (1) ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), w szczególności jego art. 144, ust. 1 w związku z art. 4,

(5)

Okres ustanowiony przy przywozie kukurydzy do Portu­ galii i kukurydzy i sorgo do Hiszpanii jak również uwzględnienie przywozu ewentualnych produktów substytucyjnych w ramach kontyngentów taryfowych muszą bazować na roku kalendarzowym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z 26 lipca 1995 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kuku­ rydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Ilość kukurydzy, która ma być przywożona do Portugalii oraz kukurydzy i sorgo, które mają być przywożone do Hiszpanii w danym roku zmniejszona o ilość niektórych zbożowych substytutów przywożonych do Hiszpanii w tym samym roku, nie pozwala pod koniec roku na ustalenie bilansu kukurydzy i sorgo, które pozostają do przywiezienia w danym roku. Wskutek tego, okres, podczas którego przywóz może zostać zaliczony na dany rok musi zostać przedłużony, w razie potrzeby, do maja następnego roku.

(7) (2)

W ramach porozumień zawartych podczas Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych Wspólnota zobowiązała się, że począwszy od roku gospodarczego 1995/96 wprowadzi kontyngent taryfowy po obniżonej stawce celnej na przywóz do Portugalii 500 000 ton kukurydzy oraz do Hiszpanii na przywóz odpowiednio, dwóch milionów ton kukurydzy i 300 000 ton sorgo. W przypadku kontyngentu na przywóz do Hiszpanii należy odjąć ilości niektórych substytutów zboża przywożonych do Hiszpanii proporcjonalnie do łącznej ilości przywozu. W przypadku kontyngentu otwartego na przywóz kukurydzy do Portugalii faktycznie płacone cło przywozowe nie powinno prze­ kroczyć 50 EUR za tonę.

W interesie podmiotów gospodarczych Wspólnoty leży, aby zapewnić odpowiednią podaż przedmiotowych produktów na rynku wspólnotowym po stałych cenach, przy uniknięciu niepotrzebnego lub nadmiernego ryzyka lub nawet zakłóceń na rynku w postaci poważnych wahań cen. Biorąc pod uwagę rozwijające się rynki międzynarodowe, warunki podaży w Hiszpanii i w Portu­ galii oraz międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty, Komisja powinna zdecydować, czy obniżka stosowanych należności przywozowych ustalonych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należ­ ności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (4) jest konieczna, by zapewnić pełne wykorzystanie kontyngentów przywozowych na przedmiotowe produkty.

(3)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania tymi kontyngentami, należy ustanowić podobne zasady uwzględniania przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii i Portugalii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.