Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 76

Tytuł:

Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 76

Strona 1 z 6
L 340/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA NR 1297/2008/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

tendencje w przedsiębiorczości, społeczeństwo informa­ cyjne, handel usługami, innowacja, zmieniające się modele handlu oraz konkurencyjność w świetle odno­ wionej strategii lizbońskiej. Kluczowym czynnikiem stwarzającym zapotrzebowanie w zakresie statystyki przedsiębiorstw i handlu jest odno­ wiona strategia lizbońska zmierzająca do pobudzania konkurencyjności gospodarki europejskiej i do osiąg­ nięcia wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodar­ czego. Pogłębianie integracji europejskiej w wielu dziedzinach gospodarki, w tym również Europejska Unia Walutowa oraz europejski system ceł, tworzy nowe potrzeby statys­ tyczne związane z rolą euro w transakcjach międzynaro­ dowych i prowadzi do konieczności dostosowania systemu statystycznego. Statystyka przedsiębiorstw i handlu powinna odpowiednio odzwierciedlać te procesy oraz dostarczać na czas wysokiej jakości informacje statystyczne opisujące zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce europejskiej i w jej przedsiębiorstwach. Statystyka przedsiębiorstw i handlu obejmuje szereg obszarów, w których należy dokonać ulepszeń, takie jak statystyka strukturalna przedsiębiorstw, statystyka krótkookresowa, statystyka Prodcom, statystyka doty­ cząca technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz statystyka wymiany towarowej między państwami członkowskimi (Intrastat). Organy odpowiedzialne za statystyki przedsiębiorstw i handlu powinny przeformułować metody tworzenia tych statystyk, aby można było ograniczyć obciążenia dla przedsiębiorstw oraz aby wszystkie dostępne źródła i nowe technologie mogły być wykorzystywane w sposób w pełni efektywny. Potrzeba nowych rodzajów wskaźników może pojawić się jako rezultat wysiłków na rzecz modernizacji systemu opracowywania danych statystycznych. Nowe rodzaje wskaźników, potrzebne do opisu potrzebnych informacji, można otrzymywać przez połączenie istniejących danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, bez potrzeby nakładania na przedsiębiorstwa większego obciążenia sprawozdawczością. Nowe źródła danych i dostęp elektroniczny pozwolą na mniej uciążliwe gromadzenie większej ilości dostępnych danych, dostar­ czając jednocześnie szersze informacje. Potencjał statystyk w zakresie przedsiębiorstw powinien być skuteczniej wykorzystany, a jakość danych statystycznych powinna ulec poprawie.

(6)

W swoich komunikatach z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie poprawy otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej oraz z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej, Komisja zobowiązała się do poprawy polityki stanowienia prawa oraz do ograniczania procedur administracyjnych i nadmiernej regulacji. Dnia 14 listopada 2006 r. Komisja wydała komunikat w sprawie zmniejszenia obciążenia respondentów, wpro­ wadzenia uproszczeń oraz ustalania priorytetów w dziedzinie statystyk wspólnotowych, określający stra­ tegiczną koncepcję dalszego ograniczania obciążeń statystycznych spoczywających na przedsiębiorstwach. W ostatnich piętnastu latach pojawiła się duża liczba rozporządzeń statystycznych mających na celu zobrazo­ wanie działalności przedsiębiorstw i nakładających na przedsiębiorstwa obowiązki dostarczania danych celem zaspokojenia potrzeb Wspólnoty dotyczących informacji statystycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.